Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Grand Junction, Colorado

Ecumenical Patriarchate of Constantinople (AD 73)
Greek Orthodox Archdiocese of America (AD 1922)
Greek Orthodox Metropolis of Denver (AD 1979)

METROPOLIS OF DENVER
Home Page
Return to
Liturgical Texts
Page

Download
Great
Vespers

in .docx format
Download
Great
Vespers

in .pdf format

Download
Daily
Vespers
in .docx format
Download
Daily
Vespers

in .pdf format

Download
Lenten
Vespers
in .docx format
Download
Lenten
Vespers

in .pdf format

Download
Anoixantaria
in .docx format
Download
Anoixantaria

in .pdf format

Download
Artoklasia
in .docx format
Download
Artoklasia

in .pdf format

The Services of Vespers

The Service of Great Vespers The Service of Daily Vespers The Service of Daily Lenten Vespers
Artoklasia Anoixantaria
SERVICE OF
GREAT VESPERS
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Proemial Psalm (Psalm 103) Προοιμιακός (Ψαλμὸς ργ´)
* Come, let us worship and fall down before God, our King. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
* Come let us worship and fall down before Christ, our King and God. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
* Come, let us worship and fall down before Christ Himself, the King and our God. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Come, let us worship...,” we chant: “Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life,” (thrice, once from the Holy of Holies, and twice by the choir). * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δεῦτε προσκηνήσωμεν...», «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος,» (τρὶς, ἅπαξ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν).
Bless the Lord, my soul; Lord my God, you are exceedingly magnified; You are clothed in confession and majesty, You cover Yourself with light as with a garment. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Who spreads the heaven like a curtain; Who covers His chambers with waters. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.
Who appoints the clouds for His ascent, Who walks on the wings of the winds. Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
Who makes His Angels spirits, and His ministers a flame of fire. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Who establishes the earth on its foundations, so that it should not move unto to the ages of ages. Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
The abyss like a garment is His mantle, upon the mountains shall the waters stand. Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
At Your rebuke They will flee, at the thunder of Your voice they will fear. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Mountains rise up and the plains sink down, to the place You have appointed. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
A boundary is set so that they shall not pass, neither return to cover the earth. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
Who sends forth springs in the valleys, the waters will run between the mountains. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάμεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
From them all beasts of the field shall drink, wild asses will quench their thirst. Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.
Beside them the birds of the heavens will dwell, they will sing among the rocks. Ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Who waters the mountains from His chambers, the earth shall be satisfied with the fruit of Your works. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
Who brings forth grass for the cattle, and plants for the service of men. Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
To bring forth bread from the earth, and wine to gladden the heart of man. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
To make his face cheerful with oil, and bread to strengthen the heart of man. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
The trees of the plain are fed, the cedars of Lebanon, which You planted. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.
There sparrows make their nests, the house of the heron is among them. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.
The high mountains are for the harts, the rock protects the hares. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.
He has made the moon for seasons, the sun knows its going down. Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
You appointed the darkness, and there was the night, wherein all the beasts of the forest move about. Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.
Young lions roaring after their prey, and seeking their food from God. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
The sun arises, and they gather together, and they lie down in their dens. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
Man goes forth to his work, and to his labor until the evening. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
How magnified are Your works, Lord, in wisdom You have made them all, the earth is filled with Your creation. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
That sea, great and wide, wherein there are innumerable creeping things, small living creatures with the great. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων.
There ships travel, that dragon whom You made to play therein. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
All things wait on You, to give them their food in due season, when You give it to them, they will gather it. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν.
On Great Feasts if there will be an Artoklasia, the Anoixantaria are usually sung, replacing the remaining verses of Psalm 103.
When You open Your hand, all things shall be filled with goodness. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
When You turn away Your face, they shall be troubled. Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
You will take away their spirit, and they shall cease, and they shall return to their dust. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
You will send forth Your Spirit, and they shall be created, and You shall renew the face of the earth. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Let the glory of the Lord be to the ages, the Lord will rejoice in His works. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Who looks upon the earth and makes it tremble, Who touches the mountains and they smoke. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται.
I will sing to the Lord in my life, I will chant to my God for as long as I have my being; may my words be pleasing to Him, for I will rejoice in the Lord. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω· ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
May sinners cease from the earth, and may those who work iniquity exist be no more. Bless the Lord, my soul. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
(Again) The sun knows its setting, darkness comes, and there is night. (Πάλιν) Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
(Again) How magnified are Your works, Lord, in wisdom You have made them all. (Πάλιν) Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Our Hope, O Lord, glory to You. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
The Great Litany Μεγάλη Συναπτῆ
Deacon: In peace let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the pious and Orthodox Christians, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our Archbishop (Name), the honorable presbytery, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (Ὄνομα), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the president of our country, for all civil authorities, and for our armed forces on land, at sea, and in the air, let us pray to the Lord
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ προέδρου τῆς χώρας ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this city, for every city and land, and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for temperate seasons, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For travelers by sea, land and air; the sick, the suffering, the captives and their salvation, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.
Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious * Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.
Διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, * Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
* Most-holy Theotokos, save us. * Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Priest: For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Kekragaria (Lord I have Cried) Κεκραγάρια (Κύριε, ἐκέκραξα
Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: • incline Thine ear and hear me, Lord. • Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: • hearken to the voice of my supplication; • When I lift my fervent cry to Thee, • incline Thine ear and hear me, Lord. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, • εἰσάκουσόν μου, Κύριε. • Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου • πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, • ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ • εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Now unto Thee my prayer is ascending, • as incense arising in Thy presence; • heavenward, my hands are lifted, • a vespertime sacrifice: • incline Thine ear and hear me, Lord. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, • ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, • ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου • θυσία ἑσπερινὴ • εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
The following verses are intoned by the chanter:
Set a watch before my mouth, Lord, and a door of restraint before my lips. Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Do not incline my heart to evil words, to make excuse with excuses in sins. Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
With men that work iniquity; and I will not join with their chosen. Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
The righteous man will chasten me with mercy, and reprove me; but do not let the oil of the sinner anoint my head. Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.
For yet more is my prayer against their pleasantries; their judges have been swallowed up near the rock. Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.
They shall hear my words, for they are sweetened; as a clod of earth is broken on the earth, their bones have been scattered near to Hades. Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
For to You, Lord, Lord, are my eyes, I have hoped in You; do not take my soul away. Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Keep me from the snare which they have laid for me, and from the traps of those who work iniquity. Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
The sinners shall fall into their own net; I am alone until I pass by. Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Psalm 141 and Stichera Ψαλμὸς ρμα´
I cried with my voice to the Lord, I made supplication with my voice to the Lord. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
I will pour out my supplication before Him, I will declare my affliction before Him. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
When my spirit was fainting within me, then You knew my paths. Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.
In that way on which I have walked, they hid a snare for me. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
I looked on my right hand, and beheld, and there was no one who knew me. Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Flight has failed me, and there is no one who watches out for my soul. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
I have cried to You, Lord I said: You are my Hope, You are my Portion in the land of the living. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Attend to my supplication, for I am brought very low. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.
Deliver me from those who persecute me, for they are stronger than I. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Prosomoia Stichera
From the Oktoechos and/or the Menaion
Προσόμοια Στιχηρά
Ἐκ τοῦ Ὀκτωήχου καὶ / ἢ τοῦ Μηναίου
(10) Bring my soul out of prison that I may confess Your name. (ι´) Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.
• For ten stichera, sing the first Stichos • Στίχος (ι´)
(9) The righteous shall wait patiently for me until You reward me. (θ´) Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς μοι.
Stichos (9) Στίχος (θ´)
(8) Out of the depths I have cried to You, Lord; Lord, hear my voice. (η´) Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
• For eight stichera, sing the first • Στίχος (η´)
(7) Let Your ears be attentive to the voice of my supplication. (ζ´) Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Stichos (7) Στίχος (ζ´)
(6) If You should mark iniquities, Lord, Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. (στ´) Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
• For six stichera, sing the first Stichos • Στίχος (στ´)
(5) For Your name’s sake I have waited patiently for You, Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. (ε´) Ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Stichos (5) Στίχος (ε´)
(4) From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. (δ´) Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Stichos (4) Στίχος (δ´)
(3) For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel from all his iniquities. (γ´) Ὄτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Stichos (3) Στίχος (γ´)
(2) Praise the Lord, all you nations; praise Him, all you peoples. (β´) Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.
Stichos (2) Στίχος (β´)
(1) For He has made His mercy to prevail over us, and the truth of the Lord abides to the ages. (α´) Ὄτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Stichos (1) Στίχος (α´)
Idiomelon, Doxastikon or Theotokion
From the Oktoechos and/or the Menaion
Ἰδιόμελον, Δοξαστικόν ἢ Θεοτοκίον
Ἐκ τοῦ Ὀκτωήχου καὶ / ἢ τοῦ Μηναίου
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Idiomelon Ἰδιόμελον
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Doxastikon or Theotokion Δοξαστικόν ἢ Θεοτοκίον.
Entrance Εἰσοδός
Deacon: Wisdom. Rise.
Διάκονος· Σοφία. Ὁρθοί.
O gladsome light • of holy glory, • the immortal Father, • heavenly • and holy, • blessed Jesus Christ, • now that we have come • to the setting of the sun • and see the light of evening, • we praise You, the Father, Son, • and Holy Spirit, one God. • It is worthy • at all times to praise You, • with voices of holy song, • O Son of God • the Giver of life • (of life): the world does glorify • glorify You. Φως ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, • ἀθανάτου Πατρός, • οὐρανίου, • ἁγίου, μάρκαρος, • Ἰησοῦ Χριστέ, • ἐλθόντες • ἐπὶ τὴν ἠλίου δύσιν, • ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, • ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, • καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. • Ἄξιόν σὲ • ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι • φωναὶς αἰσαίς, • Υἱὲ Θεοῦ, • ζωὴν ὁ διδούς διὸ ὁ κόσμος • σὲ δοξάζει.
Prokeimenon Προκείμενον
Deacon: Evening. Prokeimenon!
Διάκονος· Ἑσπέρας. Προκείμενον.
Prokeimena Προκείμενα
Saturday Evening
Tone Plagal 2
Σαββάτῳ ἑσπέρας
Ἦχος πλ. β´
The Lord reigns, He is robed in majesty. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.
The Lord reigns, • He is robed in majesty. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.
The Lord is clothed with strength, and has girded Himself. Ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.
The Lord reigns, • He is robed in majesty. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.
For He established the world, which shall not be shaken. Καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
The Lord reigns, • He is robed in majesty. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.
Sunday Evening
Tone Plagal 4
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας
Ἦχος πλ. δ´
Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
Behold, bless the Lord, • all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
You that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.
Behold, bless the Lord, • all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
Monday Evening
Tone 4
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας
Ἦχος δ´
May the Lord answer me, when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
May the Lord answer me, • when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
When I called upon You, God of my righteousness, You heard me. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης μου.
May the Lord answer me, • when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
Tuesday Evening
Tone 1
Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας
Ἦχος α´
Your mercy, Lord, shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Your mercy, Lord, • shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
The Lord shepherds me, and I shall not want. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.
Your mercy, Lord, • shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Wednesday Evening
Tone Plagal 1
Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας
Ἦχος πλ. α´
Save me, O God, by Your name, and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
Save me, O God, by Your name, • and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
O God, hear my prayer. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
Save me, O God, by Your name, • and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
Thursday Evening
Tone Plagal 2
Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας
Ἦχος πλ. β´
My help comes from the Lord, Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
My help comes from the Lord, • Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
I have lifted up my eyes to the mountains, from where my help comes. Ἦρα τους ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.
My help comes from the Lord, • Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Friday Evening
Grave Tone
Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας
Ἦχος βαρὺς
O God, You are my Helper, Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
O God, You are my Helper, • Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
Rescue me from my enemies, O God. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός.
O God, You are my Helper, • Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
On Great Feasts Ἐν ταῖς Μεγάλης Ἑορταῖς
Readings
From the Menaion
Ἀναγνώσματα
Ἐκ τοῦ Μηναίου
The Reader announces the Reading. Ὁ Ἀναγνώστης «Πρὸς...»
Deacon: Wisdom. Let us be attentive.
Διάκονος· Σοφία. Πρόσχωμεν.
The Reader reads the passage. Ὁ Ἀναγνώστης τὸ Ἀνάγνωσμα.
Great Litany of Fervent Supplication Μεγάλη Ἐκτενῆς Ἰκεσίας
Deacon: Let us say with all our soul, and with all our mind let us say.
Διάκονος· Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Lord almighty, God of our fathers, we beseech You: hear us and have mercy.
Διάκονος· Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.
Διάκονος· Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for pious and Orthodox Christians.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our Archbishop (Name).
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our brothers, the priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics, and for all our brotherhood in Christ.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for the blessed and ever-memorable builders of this holy church, and for all our fathers and brothers gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all-venerable temple; for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await Your great and rich mercy.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: For You are a merciful God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Evening Prayer Εὐχὴ Ἐσπεριμή
Make us worthy, Lord, to be kept this evening without sin. Blessed are You, Lord, the God of our fathers, and praised and glorified is Your name to the ages. Amen. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Let Your mercy, Lord, be upon us, as we have hoped in You. Blessed are You, Lord, teach me Your commandments. Blessed are You, Master, give me understanding of Your commandments. Blessed are You, Holy One, enlighten me by Your commandments. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισον μὲ τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.
Your mercy, Lord, endures to the ages; do not disregard the works of Your hands. To You belongs praise, to You belongs song, to You belongs glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Completed Litany Πληρωτικὰ
Deacon: Let us complete our evening prayer to the Lord.
Διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.
Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: An Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Those things which are good and beneficial to our souls, and peace in the world, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: To complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: A Christian end of our lives, painless, unashamed, peaceful, and a good defense before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask.
Διάκονος· Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious * Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.
Διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, * Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
* Most-holy Theotokos, save us. * Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Priest: For You are a good God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Prayer at the Bowing of Heads Εὐχῆ τῆς Κεφαλοκλισίας
Priest: Peace be with all.
Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Deacon: Let us bow our heads to the Lord.
Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Priest: Lord our God, Who bowed the heavens, and Who came down for the salvation of the human race, look upon Your servants and upon Your inheritance. For Your servants have bowed their heads, and they have bent their necks to You, the fearsome Judge Who love mankind; they do not expect help from men, but they await Your mercy, and look for Your expected salvation; protect them at all times, during both the present evening and the coming night, from every enemy, from every opposing work of the devil, and from vain thoughts and evil memories.
Ἱερεύς· Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου. Σοὶ γάρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ, οἱ σοὶ δοῦλοι ἔκλιναν τὰς κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας· οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν· οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντός ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργείας διαβολικῆς, καὶ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν.
Blessed and glorified is the might of Your Kingdom: of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Note: On Great Feasts an Artoklasia may take place at this point.
Aposticha
From the Menaion and/or the Oktoechos
Ἀπόστιχα
Ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ / ἢ τοῦ Ὀκτωήχου
On Saturday Evening Ἐσπέρας Σαββάτου
Stichos (4) Στίχος (δ´)
(3) The Lord reigns; He is robed in majesty; the Lord is robed, He is girded with strength. (γ´) Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο ὁ Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.
Stichos (3) Στίχος (γ´)
(2) Yes, the world is established; it shall never be moved. (β´) Καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
Stichos (2) Στίχος (β´)
(1) Holiness befits Your house, Lord, to endless days. (α´) Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.
Stichos (1) Στίχος (α´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
(Idiomelon) (Ἰδιόμελον)
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Doxastikon or Theotokion Δοξαστικόν ἢ Θεοτοκίον
Hymn of Simeon the God Bearer Ὠδὴν Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου
Priest: Now let Your servant depart in peace, Lord, according to Your word; for my eyes have seen Your salvation which You have prepared in the presence of all people, a light for revelation to the nations, and for glory to Your people Israel.
Ἱερεύς· Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥήμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Trisagion Τρισάγιον
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Priest: For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Note: On Sunday evenings during the Great Fast, the Lenten Troparia.
Troparia
From the Menaion and/or the Oktoechos
Τροπάρια
Ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ / ἢ τοῦ Ὀκτωήχου
The Reader chants the Troparion(a). Ὁ Ἀναγνώστης τὸ Τροπάριον(α).
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit... Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι...
(Another Troparion, if indicated.) (Καῖ τὸν ἕτερον Τροπάριον, ὡς εἴθισται.)
...now and ever, and to the ages of ages. Amen. ...καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Theotokion or Stavrotheotokion Θεοτοκίον ἢ Σταυροθεοτοκίον
Then, if there was no Artoklasia: Ἐὰν δὲ οὐχ ὑπῆρχεν Ἀρτοκλασία·
Deacon: Wisdom.
Διάκονος· Σοφία.
Bless. Εὐλόγησον
Priest: Blessed is He Who is, Christ our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. May the Lord God strengthen the holy and pure faith of pious and Orthodox Christians, together with His holy Church and this city, to the ages of ages. Amen. Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.
Priest: Most-holy Theotokos, save us.
Ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
But, if there was an Artoklasia: Ἐὰν δὲ ὑπῆρχεν Ἀρτοκλασία·
Deacon: Let us pray to the Lord.
Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: May the blessing of the Lord and His mercy come upon you through His divine grace and love for mankind, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾽ ἡμᾶς, τῇ αὐτοῦ θεία χάριτι καὶ φιλανθρωπία πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You.
Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy father, bless. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.
Priest: May (He Who is risen from the dead,) Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; by the power of the precious and life-giving Cross; through the protection of the honorable heavenly bodiless powers; through the supplications of the honorable, glorious, prophet, forerunner, and baptist John; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of the holy, glorious and triumphant martyrs; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.
Ἱερεύς· (Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
* Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. * Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Through the prayers of our holy fathers...:” * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...»·
Priest: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life.
Ἱερεύς· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
Truly the Lord is risen. Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.
On Sunday evenings during the Great Fast, after the Trisagion:
Lenten Troparia Τροπάρια
Tone Plagal 1 Ἦχος πλ. α´
Theotokos Virgin, • Rejoice, Mary, full of grace, • the Lord is with you. • Blessed are you among women, • and blessed is the fruit of your womb, • for you have borne • the Savior of our souls. Θεοτόκε Παρθένε, • Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, • ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, • εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, • καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, • ὅτι Σωτήρα ἔτεκες • τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Baptizer of Christ, • remember us all, • that we may be delivered • from our iniquities;• for to you was given • the grace to intercede for us. Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, • πάντων ἡμῶν μνήσθητι, • ἵνα ῥυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, • σοὶ γὰρ ἐδόθη χάρις • πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Intercede for us, • holy Apostles and all you Saints, • that we may be delivered • from perils and sorrows; • for we have acquired you • as fervent intercessors before the Savior. Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, • ἅγιοι Ἀπόστολοι, καὶ Ἁγιοι πάντες, • ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ θλίψεων, • ὑμᾶς γὰρ θερμοὺς προστάτας, • πρὸς τὸν Σωτήρα κεκτήμεθα.
Theotokion Θεοτοκίον
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Under your compassion • we take refuge, Theotokos; • turn not away from • our supplications in adversity, • but protect us from perils, • only pure • and only blessed one. Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, • καταφεύγομεν, Θεοτόκε, • τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, • μὴ παρίδης ἐν περιστάσει, • ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, • μόνη Ἁγνή, • μόνη εὐλογημένη.
Then: Εἶτα·
Lord, have mercy. (40) Κύριε ἐλέησον. (μ´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
In the name of the Lord, father, bless. Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, πἀτερ.
Priest: Blessed is Christ our God the existing One, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Priest: Heavenly King, protect our faithful rulers, strengthen the faith, calm the nations, give peace to the world, preserve this church and this city, grant repose to our departed fathers and brothers among the righteous, and accept us in repentance and confession, for You are good and love mankind.
Ἱερεύς· Ἐπουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν στερέωσον, τὴν Πίστιν στήριξον, τὰ ἔθνη πράϋνον, τὸν κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγίαν Μονὴν ταύτην καλῶς διαφύλαξον, τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων τάξον, καὶ ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει παράλαβε, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Amen. Ἀμήν.
Prayer of Saint Ephrem the Syrian Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
Priest: Lord and Master of my life, deliver me from the spirit of laziness and meddling, the lust for power and gossip.
Ἱερεύς· Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας, μή μοι δῷς.
Rather, grant the spirit of wisdom, humility, patience, and love to me Your servant.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Yes, Lord and King, grant that I may see my own faults and not judge my brother; for You are blessed to the ages of ages. Amen.
Ναὶ, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾷν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You.
Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy Father, bless. Πάτερ ἄγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); (of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.
Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· (τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Troparion Τροπάριον
Tone 2 When from the tree as dead Ἦχος β´ Ὄτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρῶν
All those do you shelter, O good one, • those who in their faith flee unto you, • with your strong hand you protect; • we who sin have no one else who intercedes for us, • before God endlessly, • in ills and all dangers, • for us who are laden with our many sins and mistakes; • Mother, of our God in the Highest • therefore we fall down to you, humbly; • from all misfortunes, keep your servants safe. Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, • τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει • τῇ κραταιᾷ σου χειρί· • ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, • ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, • οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, • Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου· • ὅθεν σοι προσπίπτομεν· Ῥῦσαι • πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου.
Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
SERVICE OF
DAILY VESPERS
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Proemial Psalm (Psalm 103) Προοιμιακός (Ψαλμὸς ργ´)
* Come, let us worship and fall down before God, our King. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
* Come let us worship and fall down before Christ, our King and God. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
* Come, let us worship and fall down before Christ Himself, the King and our God. * Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Come, let us worship...,” we chant: “Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life,” (thrice, once from the Holy of Holies, and twice by the choir). * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δεῦτε προσκηνήσωμεν...», «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος,» (τρὶς, ἅπαξ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν).
Bless the Lord, my soul; Lord my God, you are exceedingly magnified; You are clothed in confession and majesty, You cover Yourself with light as with a garment. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Who spreads the heaven like a curtain; Who covers His chambers with waters. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.
Who appoints the clouds for His ascent, Who walks on the wings of the winds. Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
Who makes His Angels spirits, and His ministers a flame of fire. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Who establishes the earth on its foundations, so that it should not move unto to the ages of ages. Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
The abyss like a garment is His mantle, upon the mountains shall the waters stand. Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
At Your rebuke They will flee, at the thunder of Your voice they will fear. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Mountains rise up and the plains sink down, to the place You have appointed. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
A boundary is set so that they shall not pass, neither return to cover the earth. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
Who sends forth springs in the valleys, the waters will run between the mountains. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάμεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
From them all beasts of the field shall drink, wild asses will quench their thirst. Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.
Beside them the birds of the heavens will dwell, they will sing among the rocks. Ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
Who waters the mountains from His chambers, the earth shall be satisfied with the fruit of Your works. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
Who brings forth grass for the cattle, and plants for the service of men. Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
To bring forth bread from the earth, and wine to gladden the heart of man. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
To make his face cheerful with oil, and bread to strengthen the heart of man. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
The trees of the plain are fed, the cedars of Lebanon, which You planted. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.
There sparrows make their nests, the house of the heron is among them. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.
The high mountains are for the harts, the rock protects the hares. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.
He has made the moon for seasons, the sun knows its going down. Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
You appointed the darkness, and there was the night, wherein all the beasts of the forest move about. Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.
Young lions roaring after their prey, and seeking their food from God. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
The sun arises, and they gather together, and they lie down in their dens. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
Man goes forth to his work, and to his labor until the evening. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
How magnified are Your works, Lord, in wisdom You have made them all, the earth is filled with Your creation. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
That sea, great and wide, wherein there are innumerable creeping things, small living creatures with the great. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων.
There ships travel, that dragon whom You made to play therein. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
All things wait on You, to give them their food in due season, when You give it to them, they will gather it. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν.
When You open Your hand, all things shall be filled with goodness. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
When You turn away Your face, they shall be troubled. Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
You will take away their spirit, and they shall cease, and they shall return to their dust. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
You will send forth Your Spirit, and they shall be created, and You shall renew the face of the earth. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Let the glory of the Lord be to the ages, the Lord will rejoice in His works. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Who looks upon the earth and makes it tremble, Who touches the mountains and they smoke. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται.
I will sing to the Lord in my life, I will chant to my God for as long as I have my being; may my words be pleasing to Him, for I will rejoice in the Lord. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω· ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
May sinners cease from the earth, and may those who work iniquity exist be no more. Bless the Lord, my soul. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
(Again) The sun knows its setting, darkness comes, and there is night. (Πάλιν) Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
(Again) How magnified are Your works, Lord, in wisdom You have made them all. (Πάλιν) Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Our Hope, O Lord, glory to You. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
The Great Litany Μεγάλη Συναπτῆ
Deacon: In peace let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the pious and Orthodox Christians, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our Archbishop (Name), the honorable presbytery, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (Ὄνομα), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the president of our country, for all civil authorities, and for our armed forces on land, at sea, and in the air, let us pray to the Lord
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ προέδρου τῆς χώρας ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this city, for every city and land, and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for temperate seasons, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For travelers by sea, land and air; the sick, the suffering, the captives and their salvation, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord.
Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.
Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious * Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.
Διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, * Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
* Most-holy Theotokos, save us. * Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Priest: For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Kekragaria (Lord I have Cried) Κεκραγάρια (Κύριε, ἐκέκραξα
Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: • incline Thine ear and hear me, Lord. • Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: • hearken to the voice of my supplication; • When I lift my fervent cry to Thee, • incline Thine ear and hear me, Lord. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, • εἰσάκουσόν μου, Κύριε. • Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου • πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, • ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ • εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Now unto Thee my prayer is ascending, • as incense arising in Thy presence; • heavenward, my hands are lifted, • a vespertime sacrifice: • incline Thine ear and hear me, Lord. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, • ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, • ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου • θυσία ἑσπερινὴ • εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
The following verses are intoned by the chanter:
Set a watch before my mouth, Lord, and a door of restraint before my lips. Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Do not incline my heart to evil words, to make excuse with excuses in sins. Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
With men that work iniquity; and I will not join with their chosen. Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
The righteous man will chasten me with mercy, and reprove me; but do not let the oil of the sinner anoint my head. Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.
For yet more is my prayer against their pleasantries; their judges have been swallowed up near the rock. Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.
They shall hear my words, for they are sweetened; as a clod of earth is broken on the earth, their bones have been scattered near to Hades. Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
For to You, Lord, Lord, are my eyes, I have hoped in You; do not take my soul away. Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Keep me from the snare which they have laid for me, and from the traps of those who work iniquity. Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
The sinners shall fall into their own net; I am alone until I pass by. Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Psalm 141 and Stichera Ψαλμὸς ρμα´
I cried with my voice to the Lord, I made supplication with my voice to the Lord. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
I will pour out my supplication before Him, I will declare my affliction before Him. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
When my spirit was fainting within me, then You knew my paths. Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.
In that way on which I have walked, they hid a snare for me. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
I looked on my right hand, and beheld, and there was no one who knew me. Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Flight has failed me, and there is no one who watches out for my soul. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
I have cried to You, Lord I said: You are my Hope, You are my Portion in the land of the living. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Attend to my supplication, for I am brought very low. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.
Deliver me from those who persecute me, for they are stronger than I. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Bring my soul out of prison that I may confess Your name. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.
The righteous shall wait patiently for me until You reward me. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς μοι.
Out of the depths I have cried to You, Lord; Lord, hear my voice. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
Let Your ears be attentive to the voice of my supplication. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Prosomoia Stichera
From the Menaion or the Oktoechos
Προσόμοια Στιχηρά
Ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ τοῦ Ὁκτοήχου
(6) If You should mark iniquities, Lord, Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. (στ´) Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Stichos from the Menaion or Oktoechos Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ τοῦ Ὁκτοήχου
(5) For Your name’s sake I have waited patiently for You, Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. (ε´) Ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Stichos from the Menaion or Oktoechos Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ τοῦ Ὁκτοήχου
(4) From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. (δ´) Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Stichos from the Menaion or Oktoechos Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ τοῦ Ὁκτοήχου
Prosomoia Stichera
From the Menaion
Προσόμοια Στιχηρά
Ἐκ τοῦ Μηναίου
(3) For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel from all his iniquities. (γ´) Ὄτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Stichos from the Menaion Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου
(2) Praise the Lord, all you nations; praise Him, all you peoples. (β´) Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.
Stichos from the Menaion Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου
(1) For He has made His mercy to prevail over us, and the truth of the Lord abides to the ages. (α´) Ὄτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Stichos from the Menaion Στίχος ἐκ τοῦ Μηναίου
Idiomelon, and/or Theotokion/Stavrotheotokion
From the Menaion
Ἰδιόμελον, καὶ/ἢ Θεοτοκίον/Σταυροθεοτοκίον
Ἐκ τοῦ Μηναίου
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit... Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι...
(Idiomelon) (Ἰδιόμελον)
...now and ever, and to the ages of ages. Amen. ...καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Theotokion or Stavrotheotokion Θεοτοκίον ἢ Σταυροθεοτοκίον
O gladsome Light (Read) Φως ἱλαρὸν (Χῦμα)
Without an Entrance, the Reader reads: Ἄνευ Εἴσοδος, ὁ Ἀναγνώστης χῦμα·
Gladsome Light of holy glory, of the immortal Father, heavenly, holy, blessed Jesus Christ; approaching the setting of the sun and beholding the light of evening, we praise God the Father, Son, and Holy Spirit. It is worthy at all times, to praise You with voices of holy song, Son of God, Giver of life: the world glorifies You. Φως ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάρκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἠλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. Ἄξιόν σὲ ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσαίς, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.
Prokeimenon Προκείμενον
Deacon: Evening. Prokeimenon!
Διάκονος· Ἑσπέρας. Προκείμενον.
Prokeimena Προκείμενα
Sunday Evening
Tone Plagal 4
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας
Ἦχος πλ. δ´
Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
Behold, bless the Lord, • all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
You that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.
Behold, bless the Lord, • all you servants of the Lord. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου.
Monday Evening
Tone 4
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας
Ἦχος δ´
May the Lord answer me, when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
May the Lord answer me, • when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
When I called upon You, God of my righteousness, You heard me. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης μου.
May the Lord answer me, • when I call upon Him. Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν.
Tuesday Evening
Tone 1
Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας
Ἦχος α´
Your mercy, Lord, shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Your mercy, Lord, • shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
The Lord shepherds me, and I shall not want. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.
Your mercy, Lord, • shall follow me, all the days of my life. Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Wednesday Evening
Tone Plagal 1
Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας
Ἦχος πλ. α´
Save me, O God, by Your name, and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
Save me, O God, by Your name, • and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
O God, hear my prayer. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
Save me, O God, by Your name, • and vindicate me by Your might. Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με.
Thursday Evening
Tone Plagal 2
Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας
Ἦχος πλ. β´
My help comes from the Lord, Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
My help comes from the Lord, • Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
I have lifted up my eyes to the mountains, from where my help comes. Ἦρα τους ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.
My help comes from the Lord, • Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Friday Evening
Grave Tone
Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας
Ἦχος βαρὺς
O God, You are my Helper, Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
O God, You are my Helper, • Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
Rescue me from my enemies, O God. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός.
O God, You are my Helper, • Your mercy goes before me. Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός σου προφθάσει με.
Evening Prayer Εὐχὴ Ἐσπεριμή
Make us worthy, Lord, to be kept this evening without sin. Blessed are You, Lord, the God of our fathers, and praised and glorified is Your name to the ages. Amen. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Let Your mercy, Lord, be upon us, as we have hoped in You. Blessed are You, Lord, teach me Your commandments. Blessed are You, Master, give me understanding of Your commandments. Blessed are You, Holy One, enlighten me by Your commandments. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισον μὲ τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.
Your mercy, Lord, endures to the ages; do not disregard the works of Your hands. To You belongs praise, to You belongs song, to You belongs glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Completed Litany Πληρωτικὰ
Deacon: Let us complete our evening prayer to the Lord.
Διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.
Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: An Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Those things which are good and beneficial to our souls, and peace in the world, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: To complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord.
Διάκονος· Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: A Christian end of our lives, painless, unashamed, peaceful, and a good defense before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask.
Διάκονος· Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious * Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God.
Διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, * Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
* Most-holy Theotokos, save us. * Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Priest: For You are a good God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Prayer at the Bowing of Heads Εὐχῆ τῆς Κεφαλοκλισίας
Priest: Peace be with all.
Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Deacon: Let us bow our heads to the Lord.
Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Priest: Lord our God, Who bowed the heavens, and Who came down for the salvation of the human race, look upon Your servants and upon Your inheritance. For Your servants have bowed their heads, and they have bent their necks to You, the fearsome Judge Who love mankind; they do not expect help from men, but they await Your mercy, and look for Your expected salvation; protect them at all times, during both the present evening and the coming night, from every enemy, from every opposing work of the devil, and from vain thoughts and evil memories.
Ἱερεύς· Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου. Σοὶ γάρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ, οἱ σοὶ δοῦλοι ἔκλιναν τὰς κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας· οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν· οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντός ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργείας διαβολικῆς, καὶ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν.
Blessed and glorified is the might of Your Kingdom: of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Aposticha
From the Menaion and/or the Oktoechos
Ἀπόστιχα
Ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ / ἢ τοῦ Ὀκτωήχου
On Sunday – Friday Evening Ἐσπέρας Κυριακή - Παρασκευή
Stichos (3) Στίχος (γ´)
(2) I lift up my eyes to You, Who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, until He has mercy on us. (β´) Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδού, ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρήσαι ἡμᾶς.
Stichos (2) Στίχος (β´)
(1) Have mercy on us, Lord, have mercy on us, for we have had more than enough of contempt. Too long has our soul been satiated with the scorn of those who are at ease, the contempt of the proud. (α´) Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.
Stichos (1) Στίχος (α´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
(Idiomelon) (Ἰδιόμελον)
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Theotokion or Stavrotheotokion Σταυροθεοτοκίον
Hymn of Simeon the God Bearer Ὠδὴν Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου
Priest: Now let Your servant depart in peace, Lord, according to Your word; for my eyes have seen Your salvation which You have prepared in the presence of all people, a light for revelation to the nations, and for glory to Your people Israel.
Ἱερεύς· Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥήμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Trisagion Τρισάγιον
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Priest: For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Note: A Kanon may be read at this point.
Troparia
From the Menaion and/or the Oktoechos
Τροπάρια
Ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ / ἢ τοῦ Ὀκτωήχου
The Reader chants the Troparion(a). Ὁ Ἀναγνώστης τὸ Τροπάριον(α).
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit... Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι...
(Another Troparion, if indicated.) (Καῖ τὸν ἕτερον Τροπάριον, ὡς εἴθισται.)
...now and ever, and to the ages of ages. Amen. ...καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Theotokion or Stavrotheotokion Θεοτοκίον ἢ Σταυροθεοτοκίον
Note: A Paraklesis may be chanted at this point.
Petitions Αἰ Δεήσεις
Deacon: Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.
Διάκονος· Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for pious and Orthodox Christians.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our Archbishop (Name).
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our brothers, the priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics, and for all our brotherhood in Christ.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for the blessed and ever-memorable builders of this holy church, and for all our fathers and brothers gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all-venerable temple; for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await Your great and rich mercy.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: For You are a merciful God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Deacon: Wisdom.
Διάκονος· Σοφία.
Bless. Εὐλόγησον
Priest: Blessed is He Who is, Christ our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. May the Lord God strengthen the holy and pure faith of pious and Orthodox Christians, together with His holy Church and this city, to the ages of ages. Amen. Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.
Priest: Most-holy Theotokos, save us.
Ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You.
Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy father, bless. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.
Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
* Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. * Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Through the prayers of our holy fathers...:” * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...»·
Priest: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life.
Ἱερεύς· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
Truly the Lord is risen. Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.
ANOIXANTARIA ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ
After the verse, “All things wait on You, to give them their food in due season; when You give it to them,...,” of the Proemial Psalm, we chant: Μετὰ τὸ « Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν,» τοῦ Προοιμιακοῦ, ψάλλωμεν·
When You open Your hand, • all things shall be filled with goodness; • when You turn away Your face, • they shall be troubled. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, • τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος· • ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, • ταραχθήσονται.
Glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
You will take away their spirit, • and they shall cease; • and they shall return • to their dust. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, • καὶ ἐκλείψουσι, • καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν • ἐπιστρέψουσιν.
Glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
You will send forth Your Spirit, • and they shall be created; • and You shall renew the face of the earth. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, • καὶ κτισθήσονται, • καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Glory to You, Father; • glory to You, Son; • glory to You, Holy Spirit; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Πάτερ, • δόξα σοι, Υἰέ· • δόξα σοι, τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Let the glory of the Lord be to the ages; • the Lord will rejoice • in His works. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, • εὐφρανθήσεται Κύριος • ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Glory to You, Holy One; • glory to You, Lord; • glory to You, Heavenly King; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Ἅγιε, • δόξα σοι, Κύριε· • δόξα σοι, Βασιλεύ οὐράνιε· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Who looks on the earth • and makes it tremble, • Who touches the mountains and they smoke. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, • καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, • ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται.
Glory to You, Holy One; • glory to You, Lord; • glory to You, Heavenly King; • glory to You, Holy Spirit; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Ἅγιε, • δόξα σοι, Κύριε· • δόξα σοι, Βασιλεύ οὐράνιε· • δόξα σοι, τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
I will sing to the Lord throughout my life, • I will chant to my God • for as long as I have my being. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, • ψαλῶ τῷ Θεῷ μου • ἕως ὑπάρχω.
Glory to You, tri-hypostatic Divinity; • Father, Son, and Holy Spirit; • You we worship and we glorify • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Τρισυπόστατε Θεότη, • Πάτερ, Υἱέ, καὶ Πνεύμα· • σε προσκυμούμεν καὶ δοξάζομεν· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
May my words be sweet to Him, and I will rejoice in the Lord. Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
Glory to You, beginingless Father, • glory to You, co-beginingless Son, • glory to You, Holy Spirit; • of one Esence and one throne; • You we worship and we glorify • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Πάτερ ἀνάρχε· • δόξα σοι, Υἱέ συνάναρχε· • δόξα σοι, Πνεύμα τὸ Ἅγιον· • τὸ ὁμοούσιον καὶ ὀμόθρονον· • Τριάς Ἁγία· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Oh that sinners would cease from the earth, • and that those who work iniquity • should be no more. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, • καὶ ἄνομοι, • ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς.
Glory to You, Father; • glory to You, Son; • glory to You, Holy Spirit; • Holy Trinity; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Πάτερ· • δόξα σοι, Υἰέ· • δόξα σοι, τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον· • Τριάς Ἁγία· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Bless the Lord, my soul. • The sun knows his going down. You appointed the darkness, and there was the night. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. • Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
Glory to You, Heavenly King; • glory to You, Almighty; • with the Son and the Holy Spirit; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Βασιλεύ ἐπουράνιε·, • δόξα σοι, Πανοτοκράτωρ· • σὺν Υἱῷ καὶ Πνεύματι· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
How magnified are Your works, Lord! In wisdom You have made them all. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Glory to You, unbegotten Father; • glory to You, begotten Son; • glory to You, the Holy Spirit; • Who proceeds from the Father, • and rests in the Son; • Holy Trinity; • glory to You, O God. • Alleluia. Δόξα σοι, Πάτερ ἀγένητε· • δόξα σοι, Υἰέ γενήτε· • δόξα σοι, τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον· • τὸ ἐκ Πατρός ἐκπορευόμενον, • καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον· • Τριάς Ἁγία· • δόξα σοι, ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Glory to the Father, and to the Son, • and to the Holy Spirit, • now and ever, • and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ • καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, • καὶ νῦν καὶ ἀεὶ • καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, • alleluia, • alleluia. • Glory to You, O God. • Alleluia. Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα. • Δόξα σοι ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Alleluia, • alleluia, • alleluia. • Glory to You, O God. • Alleluia. Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα. • Δόξα σοι ὁ Θεός. • Ἀλληλούϊα.
Alleluia, • alleluia, • alleluia. • Glory to You, O God. • O our Hope, • O Lord, glory to You. • Alleluia. Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα, • Ἀλληλούϊα. • Δόξα σοι ὁ Θεός. • Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, • Κύριε, δόξα σοι. • Ἀλληλούϊα.
The Litany of Peace. Τὰ Εἰρηνικά.
ARTOKLASIA ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
Litany Ἐκτένια
After the “Prayer at the Bowing of Heads,” the Deacon: Μετὰ τὴν «Εὐχῆ τῆς Κεφαλοκλισίας», ψάλλει ὁ Διάκονος·
Deacon: Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.
Διάκονος· Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for pious and Orthodox Christians.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our Archbishop (Name), and for all our brotherhood in Christ.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Αgain we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of the members and the council of this holy church...
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης...
...and of the servants of God (Name(s)), (who celebrate this holy feast), and for their health and salvation, let us ask. ...καὶ τῶν δούλων αὐτοῦ, (ὅνομα), (τῶν ἐπιτελοῦντων τὴ ἁγίαν ἑορτὴν ταύτην), ὑγείας, καὶ σωτηρίας ὑπὲρ αὐτῶν εἴπωμεν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for the protection of this holy church, this city, and every city and land, from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasions, civil strife, and accidental death. That our good God Who love mankind may be merciful, gracious and favorable to us by turning and diverting from us all wrath and sickness impending against us, and deliver us from His just rebuke, and have mercy on us.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθήναι τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν και χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπέρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθών καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ᾽ ἡμῶν κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης ἡμῶν δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray that the Lord our God will hear the prayer of us sinners, and have mercy on us.
Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Hear us, O God our Savior, the hope of all those throughout the earth and those far out at sea; and be merciful, be merciful, to us Master, for our sins, and have mercy on us. For You are a merciful God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσση μακράν· καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν Δέσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἑλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Prayer Εὐχὴ
Priest: Peace be with all.
Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Deacon: Let us bow our heads to the Lord.
Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Priest: All-Merciful Master, Lord Jesus Christ our God, through the intercessions of our all-pure Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary; by the power of the precious and life-giving Cross; through the protection of the honorable, heavenly bodiless powers; by the supplications of the honorable, glorious, prophet, forerunner, and baptist John; of the holy, glorious, all-praiseworthy, and chief Apostles Peter and Paul, and all the holy Apostles; of our holy fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; of Athanasios, Cyril, and John the Merciful, patriarchs of Alexandria; of Nicholas of Myra, Spyridon, Bishop of Trimythous, Dionysios of Aegina, and Nektarios of Pentapolis, the wonder-workers; of the holy, glorious, great martyrs, George the trophy-bearer, Demetrios the myrrh-flowing, Theodore the recruit, Theodore the general, and Menas the wonder-worker; of the hieromartyrs Ignatios, Polykarp, Haralambos, and Eleutherios; of the holy, glorious, great women martyrs Thekla, Barbara, Anastasia, Katherine, Kyriake, Fotini, Marina, Paraskevi, and Irene; of the holy, glorious, and victorious martyrs; of our venerable and God-bearing fathers who were illumined in asceticism; of (the patron saint); of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of (Saints of the Day) whom we commemorate; and of all Your saints: make our prayer acceptable;...
Ἱερεύς· Δέσποτα πολυέλεε Κύριε, Ἰησοῦ Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς παναχράντου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, πανευφήμων καὶ πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, καὶ πάντων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων· τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν, μεγάλων ἱεραρχῶν, καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας· Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, Διονυσίου Αἰγίνης, καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως, τῶν θαυματουργῶν· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, μεγαλοn μαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, καὶ Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, καὶ Μηνᾶ τοῦ θαυμαρτουργοῦ· τῶν ἱερομαρτύρων Ἰγνατίου, Πολυκάρπου, Χαραλάμπους, Ἐλευθερίου, καὶ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, μεγάλων μαρτύρων γυναικῶν Θέκλας, Βαρβάρας, Ἀναστασίας, Αἰκατερίνης, Κυριακῆς, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευῆς καὶ Εἰρήνης· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν ἀσκῆσει λαμψάντων· (τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν· εὐπρόσδεκτον ποίησον τὴν δέησιν ἡμῶν·...
Amen. Ἀμήν.
...Grant us remission of our transgressions;...
...Δώρησαι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων ἡμῶν·...
Amen. Ἀμήν.
...Shelter us under the shelter of Your wings;...
...Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου·...
Amen. Ἀμήν.
...Keep away from us every enemy and adversary;...
...Ἀποδίωξον ἀφ᾽ ἡμῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον·...
Amen. Ἀμήν.
...Make our lives peaceful;...
...Εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν·...
Amen. Ἀμήν.
...Lord, have mercy upon us and upon Your world, and save our souls, for You are a good and merciful God Who love mankind.
...Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον σου, καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμον Θεός.
Amen. Ἀμήν.
Troparion Τροπάριον
Priest: Theotokos Virgin, rejoice Mary full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. For you have brought forth the Savior of our souls.
Ἱερεύς· Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
But, during Bright Week: “Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life.” Ἐν τῇ ἑδομάδα τῆς Διακαινησίμου· «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.»
Prayer Εὐχὴ
Deacon: Let us pray to the Lord.
Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Lord, Jesus Christ our God, Who blessed the five loaves in the wilderness and from them filled five thousand men, bless also these loaves (the wheat, the wine and the oil) and multiply them in this holy Church, in this city, in the homes of those who celebrate, and in all Your world; and also sanctify Your faithful servants who partake of them. For You are He Who blesses and sanctifies all things, Christ our God, and to You we offer up glory together with Your eternal Father and Your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Κύριε Ἰησού Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἐξ αὐτῶν πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, Αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοὺς ἄρτους τούτους, (τὸν σῖτον, τὸν οἶνον, καὶ τὸ ἔλαιον)· καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῇ ἁγία Ἐκκλησία, τῇ πόλει ταύτῃ, ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἑορταζόντων καὶ εἰς τὸν κόσμον σου ἅπαντα· καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας πιστοὺς δούλους σου ἁγίασον. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπατα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Amen. Ἀμήν.
Troparion Τροπάριον
Grave Tone Ἦχος βαρύς
Priest: Those in whom wealth abounds poor and hungry have become, • but those who eagerly seek the Lord • never shall in want be of every good thing.
Ἱερεύς· Πλούσιοι ἑπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν· • οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον, • οὐχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Those in whom wealth abounds poor and hungry have become, • but those who eagerly seek the Lord • never shall in want be of any good thing. Πλούσιοι ἑπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν· • οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον, • οὐχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
(Repeat) Those in whom wealth abounds poor and hungry have become, • but those who eagerly seek the Lord • never shall in want be of any good thing. (Πάλιν) Πλούσιοι ἑπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν· • οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον, • οὐχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Then, the Aposticha. Εἶτα τὰ Ἀπόστιχα.
Email: fr.luke@denver.goarch.org
© 2003-2016, Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Contact Information