Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Grand Junction, Colorado

Ecumenical Patriarchate of Constantinople (AD 73)
Greek Orthodox Archdiocese of America (AD 1922)
Greek Orthodox Metropolis of Denver (AD 1979)

METROPOLIS OF DENVER
Home Page
Return to
Liturgical Texts
Page
Download
First Hour
in .docx format
Download
First Hour
in .pdf format

The Service of the First Hour

SERVICE OF THE FIRST HOUR ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α´ ΩΡΑΣ
Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Priest: * Glory to You, O God, glory to You.
Ἱερεύς· * Δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι.
Heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, present everywhere and filling all things, Treasury of good things and Giver of life: come and dwell in us, cleanse us of every impurity; and save our souls, O good One. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
* From the Sunday of Pascha through the Sunday of Pentecost, “Glory to You, O God...” and “Heavenly King...” is not said. * Ἀπο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, μἐχρι τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, παραλείπεται τὸ «Δόξα σοι...» καὶ τὸ «Βασιλεῦ Οὐράνιε...».
Trisagion Τρισάγιον
** Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) ** Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. (γ´)
** From Pascha until its Apodosis instead of “Holy God...,” we chant: “Christ is risen from the dead...,” (thrice, once from the Holy of Holies, and twice by the choir. ** Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός...», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...,» τρὶς, ἅπαξ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Priest For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Lord, have mercy. (12) Ἁμήν. Κύριε ἐλέησον. (ιβ´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Come, let us worship and fall down before God, our King. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Come let us worship and fall down before Christ, our King and God. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Come, let us worship and fall down before Christ Himself, the King and our God. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Psalm 5 Ψαλμὸς Ε´ (5)
Give ear to my words, Lord; hear my cry. Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι κύριε σύνες τῆς κραυγῆς μου.
Attend to the voice of my supplication, O my King and God; Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου.
For I will pray to You, Lord; at dawn You shall hear my voice. Ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι Κύριε· τὸ πρωΐ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου.
At dawn I shall stand before You, and You shall look on me; for You are not a God that wills iniquity. Τὸ πρωῒ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει με· ὅτι οὐχὶ Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ.
He that works evil shall not dwell near You, nor shall transgressors abide before Your eyes Οὐ παροικήσει σοι πονηρευόμενος, οὐδὲ διαμενοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου.
You have hated all those who work iniquity; You shall destroy all those who speak a lie. Ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν· ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος.
The Lord shall abhor a man that is bloody and deceitful. Ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος.
But as for me, I shall go into Your house in the multitude of Your mercy; I shall worship toward Your holy temple in fear of You. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον σου προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου.
Lord, guide me in the way of Your righteousness; make straight my way before You, because of my enemies. Κύριε ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν ὁδόν σου.
There is no truth in their mouth; their heart is vain. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια· ἡ καρδία αὐτῶν ματαία.
Their throat is an open sepulcher, they have spoken deceitfully with their tongues: judge them, O God. Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν· κρίνον αὐτοὺς ὁ Θεός.
Let them fall down on account of their own imaginings; cast them out according to the multitude of their ungodliness; for they have embittered You, Lord. Ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε Κύριε.
And let all those who hope in You be glad; they shall rejoice unto the ages, and You shall dwell among them. Καὶ εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ· εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται καί κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς.
And all who love Your name shall glory in You, for You shall bless the righteous. Καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου, ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον.
Lord, You have crowned us as with a shield of Your good pleasure. Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς.
Psalm 89 ΠΘ΄ (89)
Lord, You have been our refuge in generation and generation. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
You are before the mountains came to be and the earth and the world was formed, even from everlasting to everlasting. Πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
Do not turn man away to lowliness; indeed, You have said: Turn back you sons of men. Μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν καὶ εἶπας· Ἐπιστρέψατε υἱοὶ ἀνθρώπων.
For a thousand years in Your eyes, Lord, are but as yesterday that it is past, and as a watch in the night. Ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου, Κύριε, ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθεν, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί.
Their years shall be things of no account; man shall pass away in the morning like grass. Τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται, τὸ πρωῒ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι.
He shall bloom and pass away in the morning, he shall fall and grow withered and dry in the evening. Τὸ πρωῒ ἀνθῆσαι καὶ παρέλθοι· τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη.
For we have fainted away in Your wrath, and we have been troubled in Your anger. Ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν.
You have set our iniquities before You; our life span is in the light of Your countenance. Ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου· ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου.
For all our days have faded away, and we have fainted away in Your wrath. Ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν.
Our years are spun as though by a spider; in its span, the days of our years are threescore and ten. Τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων, αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη.
And if we are in strength, perhaps fourscore years; and what is more than these is toil and travail. Ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος.
For mildness has come on us, and we shall be chastened. Ὅτι ἐπῆλθεν πρᾳότης ἐφ΄ ἡμᾶς καὶ παιδευθησόμεθα.
Who knows the might of Your wrath? And in fear of You, who can recount Your anger? Τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου; καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμὸν σου ἐξαριθμήσασθαι;
So make Your right hand known to me, and to those who in their heart are instructed in wisdom. Τὴν δεξιάν σου οὕτω γνώρισόν μοι, καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.
Return, Lord; how long? And be entreated concerning Your servants. Ἐπίστρεψον Κύριε· ἕως πότε; καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.
We were filled with Your mercy in the morning, Lord, and we rejoiced and were glad in all our days. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.
Let us be glad for the days in which You humbled us, for the years in which we saw evils. Εὐφράνθημεν, ἀνθ΄ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά.
And look on Your servants, and on Your works, and guide their sons. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου, καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου, καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.
And let the brightness of the Lord our God be on us, guide the works of our hands on us, yes, guide the work of our hands aright. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ΄ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ΄ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργο τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.
Psalm 100 Ρ΄ (100)
I will sing to You, Lord, of mercy and judgment; I will chant and have understanding in a blameless path; when will You come to me? Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, Κύριε· ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ· πότε ἥξεις πρός με;
In the midst of my house I have walked in the innocence of my heart. Διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου.
I have no unlawful thing before my eyes; I have hated the workers of transgressions. Οὐ προετιθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον· ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα.
A crooked heart has not cleaved to me; I did not knew the wicked man who turned from me. Οὐκ ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή· ἐκκλίνοντος ἀπ΄ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ, οὐκ ἐγίνωσκον.
I drove away from me him that privately talked against his neighbor. Τὸν καταλαλοῦντα λάθρᾳ τὸν πλησίον αὑτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωκον.
I did not eat with him whose eye was proud and whose heart was unsatisfied. Ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδία, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
My eyes were on the faithful of the land, that they might sit with me; the man who walks in the blameless path ministered to me. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς, τοῦ συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ΄ ἐμοῦ· πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ, οὗτος μοι ἐλειτούργει.
The one who is proud did not dwell in the midst of my house; the speaker of unjust things did not prosper before my eyes. Οὐ κατῴκει ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν· λαλῶν ἄδικα οὐ κατεύθυνεν ἐναντίον τῶν ὀφθαλμῶν μου.
In the morning I slew all the sinners of the land, to utterly destroy all those who work iniquity out of the city of the Lord. Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέκτεννον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ πόλεως Κυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia; Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Troparion(a)
From the Orologion
Τροπάρια(α)
Ἐκ τοῦ Ὀρολογίου
Note: If there is more than one Apolitikion, read the first one(s) before “Glory...”
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
The Reader reads the Apolitikion(a). Ὁ Ἀναγνώστης τὸ Ἀπολυτίκιον(α).
Theotokion Θεοτοκίον
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
What shall we call you, who are full of grace? Heaven? for you have dawned forth the Sun of justice. Paradise? for you have blossomed forth the flower of immortality. Virgin? for you have remained undefiled. Pure Mother? for you have held in your holy embrace the Son Who is God of all: entreat Him to save our souls. Τὶ σὲ καλέσωμεν, ὧ Κεχαριτωμένη; Οὐρανόν, ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Παράδεισον, ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας. Παρθένον, ὅτι ἔμεινας ἄφθορος· ἁγνὴν Μητέρα, ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις ἀγκάλαις υἱόν, τὸν πάντων Θεόν.
Psalm Verses Στίχοι
Direct my steps according to Your saying, and let no iniquity have dominion over me. Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.
(Repeat) Direct my steps according to Your saying, and let no iniquity have dominion over me. (Πἀλιν) Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.
Deliver me from the false accusation of men, and I will keep Your commandments. Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.
(Repeat) Deliver me from the false accusation of men, and I will keep Your commandments. (Πἀλιν) Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.
Make Your face to shine upon Your servant, and teach me Your statutes. Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
(Repeat) Make Your face to shine upon Your servant, and teach me Your statutes. (Πἀλιν) Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Let my mouth be filled with praise, that I may hymn Your glory and Your majesty all the day long. Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.
(Repeat) Let my mouth be filled with praise, that I may hymn Your glory and Your majesty all the day long. (Πἀλιν) Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.
(And again) Let my mouth be filled with praise, that I may hymn Your glory and Your majesty all the day long. (Καὶ πἀλιν) Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.
Trisagion Τρισάγιον
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. (γ´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Priest For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Kontakion(a) or Ypakoë
From the Orologion
Κοντάκιον(α) ἢ Ὑπακοή
Ἐκ τοῦ Ὀρολογίου
The Reader reads the Kontakion from the Orologion; on Sunday afternoon, however, the Ypakoë. Ὁ Ἀναγνώστης τὸ Κοντάκιον· ἐν Κυριακαῖς, ὁ Οἰκος. Ἐν τῇ Κυριακῇ, ἡ Ὑπακοή.
Lord, have mercy. (40) Κύριε ἐλέησον. (μ´)
You Who at all times and at every hour are worshipped and glorified both in heaven and on earth, Christ God; Who are long suffering and generous in mercy and compassion; Who love the just and show mercy to those hardened in sin; Who call all people to salvation through the promise of good things to come: receive, Lord, our supplications at this time, and direct our lives according to Your commandments. Sanctify our souls; purify our bodies; set our minds aright; cleanse our thoughts; and deliver us from all calamity, wrath and distress. Surround us with Your holy Angels, so that guided and guarded by them we may attain the unity of the faith, and the comprehension of Your ineffable glory; for You are blessed to the ages of ages. Amen. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον, τὰ σώματα ἅγνισον, τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
In the name of the Lord, father, bless. Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, πἀτερ.
Priest: May God be gracious to us, and bless us, and make His face to shine upon us, and be merciful unto us.
Ἱερεύς· Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.
Amen. Christ the true Light Who enlightens and sanctifies every man that comes into the world: let the light of Your countenance be signed upon us, that in it we may see the unapproachable Light. Guide our steps in the way of Your commandments, through the intercessions of Your all-pure Mother and of all Your saints. Amen. Ἁμήν. Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.
Note: If the Divine Liturgy will not be celebrated, the First Hour and the Apostolic and Gospel Readings, below and following.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You.
.
Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy father, bless. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.
Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
* Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. * Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Through the prayers of our holy fathers...:” * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...»·
Priest: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life.
Ἱερεύς· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
Truly the Lord is risen. Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.
READINGS OF THE DAY ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Apostolic Reading of the Day Ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἡμέρας
Prokeimenon Προκείμενον
Intone the first verse. Ἐκφωνεῖ τὸν α´ Στίχον.
Deacon: Let us be attentive.
Διάκ. Πρόσχωμεν.
Intone the second verse. Ἐκφωνεῖ τὸν α´ Στίχον.
Epistle Ὁ Ἀπόστολος
Deacon: Wisdom.
Διάκ. Σοφία.
Intone the title of the Epistle Reading. Ἐκφωνεῖ τὸ Ἀνάγνωσμα.
Deacon: Let us be attentive.
Διάκ. Πρόσχωμεν.
Chant the Epistle Reading. Ἀπαγγέλει τὸ Ἀνάγνωσμα.
Alleluiarion Ἀλληλουϊάριον
Priest: Peace be with you the reader.
Ἱερεύς· Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Intone the verse of the Alleluiarion. Ἐκφωνεῖ τὴν Ἀλληλουϊάριον.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Gospel of the Day Εὐαγγέλιον τῆς Ἡμέρας
Deacon: Wisdom. Rise. Let us hear the Holy Gospel.
Διάκ. Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
Priest: Peace be with all.
Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῷ Πνεύματί σου.
Deacon: The reading from the Holy Gospel according to...
Διάκ. Ἐκ τοῦ κατὰ... ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.
Priest: Let us be attentive.
Ἱερεύς· Πρόσχωμεν.
Glory to You, O Lord, glory to You. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
The Deacon reads the Gospel. Ὁ Διάκονος ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον.
Glory to You, O Lord, glory to You. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Petitions Αἰ Δεήσεις
Deacon: Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy.
Διάκ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for pious and Orthodox Christians.
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our Archbishop (Name).
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our brothers, the priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics, and for all our brotherhood in Christ.
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church.
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for the blessed and ever-memorable builders of this holy church, and for all our fathers and brothers gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep.
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all-venerable temple; for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await Your great and rich mercy.
Διάκ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: For You are a merciful God Who love mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Then: Εἶτα·
Deacon: Wisdom.
Διάκ. Σοφία.
Bless. Εὐλόγησον
Priest: Blessed is Christ our God, the existing One, always, now, and ever, and to the ages of ages.
Ἱερεύς· Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. May the Lord God strengthen the holy and pure faith of pious and Orthodox Christians, together with His holy Church and this city, to the ages of ages. Amen. Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.
Priest: Most-holy Theotokos, save us.
Ἱερεύς· Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You.
.
Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy father, bless. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind.
Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
* Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. * Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
* From Pascha until its Apodosis instead of “Through the prayers of our holy fathers...:” * Τῇ Πάσχα, μἐχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀντὶ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...»·
Priest: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has granted life.
Ἱερεύς· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῶ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
Truly the Lord is risen. Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.
Email: fr.luke@denver.goarch.org
© 2003-2016, Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Contact Information