Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Grand Junction, Colorado

Ecumenical Patriarchate of Constantinople (AD 73)
Greek Orthodox Archdiocese of America (AD 1922)
Greek Orthodox Metropolis of Denver (AD 1979)

METROPOLIS OF DENVER
Home Page
Return to
Liturgical Texts
Page
9th Hour
prior to the
Liturgy of the
Presanctified Gifts

The Presanctified Divine Liturgy of Saint Gregory the Great, the Dialogist

THE DIVINE LITURGY
DURING THE GREAT FAST
OF THE PRESANCTIFIED GIFTS
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΔΩΡΩΝ
The curtain and the Beautiful Gate are opened. Ἀνοίγεται τοῦ καταπετάσματα καὶ ἡ Ὡραία Πύλη.
The Deacon exclaims: Bless master! Ὁ Διάκονος ἐκφώνως· Εὐλόγησον δέσποτα!
The Priest exclaims: Blessed is the Kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱου καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νύν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
The Beautiful Gate is closed. Κλείεται ἡ Ὡραία Πύλη.
Proemial Psalm (Psalm 103) Προοιμιακός (Ψαλμὸς ργ´)
Come, let us worship and fall down before God, our King. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Come let us worship and fall down before Christ, our King and God. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Come, let us worship and fall down before Christ Himself, the King and our God. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Bless the Lord, O my soul; Lord my God, You have been magnified exceedingly, You have put on confession and majesty: You Who cover Yourself with light as with a garment. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Who stretches out the heaven as if it were a curtain; Who supports His chambers in the waters. Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.
Who appoints the clouds for His ascent, Who walks on the wings of the winds. Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
Who makes His Angels spirits, and His ministers a flame of fire. Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Who established the earth in the sureness thereof; it shall not be turned back to the ages of ages. Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
The abyss like a garment is His mantle; the waters shall stand on the mountains Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.
They will flee at Your rebuke, they shall be afraid at the voice of Your thunder. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
The mountains rise up and the plains sink down, to the place where You have established them. Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
You appointed a bound that they shall not pass, neither return to cover the earth. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
He sends forth springs in the valleys; the waters will run between the mountains. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνάμεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
They shall give drink to all the beasts of the field; the wild asses will wait to quench their thirst Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.
The birds of the heaven will lodge beside them, they will give voice from the midst of the rocks. Ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν.
He waters the mountains from His chambers; the earth shall be satisfied with the fruit of Your works. Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
He causes the grass to grow for the cattle, and green herb for the service of men. Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
He brings forth bread out of the earth; and wine makes the heart of man glad. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.
To make his face cheerful with oil; and bread strengthens man’s heart. Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
The trees of the plain shall be satisfied, the cedars of Lebanon, which You have planted. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.
There the sparrows will make their nests; the house of the heron is chief among them. Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.
The high mountains are a refuge for the harts, and so is the rock for the hares. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.
He has made the moon for seasons; the sun knows his going down. Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
You appointed the darkness, and there was the night, wherein all the beasts of the forest will go abroad. Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.
Young lions roaring after their prey, and seeking their food from God. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.
The sun arises, and they gather together, and they lay down in their dens. Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
But man shall go forth to his work, and to his labor until the evening. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
How magnified are Your works, Lord! In wisdom You have made them all; the earth is filled with Your creation. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
So is this great and spacious sea, therein are innumerable creeping things, small living creatures with the great. Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων.
There go the ships; there this dragon whom You have made to play therein. Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.
All things wait on You, to give them their food in due season; when You give it to them, they will gather it. Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν.
When You open Your hand, all things shall be filled with goodness. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
When You turn away Your face, they shall be troubled. Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.
You will take away their spirit, and they shall cease; and they shall return to their dust. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
You will send forth Your Spirit, and they shall be created; and You shall renew the face of the earth. Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Let the glory of the Lord be to the ages; the Lord will rejoice in His works. Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Who looks on the earth and makes it tremble, Who touches the mountains and they smoke. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται.
I will sing to the Lord throughout my life, I will chant to my God for as long as I have my being; may my words be sweet to Him, and I will rejoice in the Lord. ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω· ἠ δυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.
Oh that sinners would cease from the earth, and that those who work iniquity should be no more. Bless the Lord, O my soul. Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
And again: The sun knows his going down. You appointed the darkness, and there was the night. Καὶ πάλιν· Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
How magnified are Your works, Lord, in wisdom You have made them all. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Our Hope, O Lord, glory to You. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Lamplighting Prayers Εὐχὰς τοῦ Λυχνικοῦ
Fifth Prayer Εὐχὴ Πέμπτη
The Priest recites: Lord, Lord, Who hold all things together in Your spotless hands, Who are long-suffering toward us all, and Who repent of our wickedness, remember Your compassion and Your mercy; watch over us in Your goodness; and grant that we may avoid the manifold deceits of the evil one throughout the remainder of the present day, and preserve our lives free from every assault, through the grace of Your All-Holy Spirit. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Κύριε, Κύριε, ὁ τῇ ἀχράντῳ σου παλάμῃ συνέχων τὰ σύμπατα, ὁ μακροθυμῶν ἐπὶ πάντας ἡμᾶς, καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις ἡμῶν, μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ τοῦ ἐλέους σου· ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ σῇ ἀγαθότητι· καὶ δὸς ἡμῖν διαφυγεῖν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς παρούσης ἡμέρας ἐκ τῶν τοῦ πονηροῦ ποικίλων μηχανημάτων, καὶ ἀνεπιβούλευτον τὴν ζωὴν ἡμῶν διαφύλαξον, τῇ χάριτι τοῦ παναγίου σου Πνεύματος.
Sixth Prayer Εὐχὴ Ἕκτη
The Priest recites: O God, great and wonderful, Who with ineffable goodness and rich providence order all things; Who grant us the good things of this world, and Who assure us of obtaining the Kingdom through the good things already granted to us; You, Who have made us shun all evil during that part of this day which is past, grant that we may also complete the remainder of the day without reproach, before Your holy glory, singing praise to You, the only good One, Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ Θεός, ὁ μέγας καὶ θαυμαστός, ὁ ἀνεκδιηγήτῳ ἀγαθωσύνῃ καὶ πλουσίᾳ προνοίᾳ διοικῶν τὰ σύμπαντα· ὁ καὶ τα ἐγκόσμια ἀγαθὰ ἡμῖν δωρησάμενος, καὶ κατεγγυήσας ἡμῖν τὴν ἐπηγγελμένην βασιλείαν διὰ τῶν ἤδη κεχαρισμένων ἡμῖν ἀγαθῶν· ὁ ποιήσας ἡμᾶς καὶ τῆς νῦν ἡμέρας τὸ παρελθὸν μέρος ἀπὸ παντὸς ἐκκλῖναι κακοῦ, δώρησαι ἡμῖν καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀμέμπτως ἐκτελέσαι, ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης σου, ὑμνοῦντάς σε, τὸν μόνον ἀγαθὸν, καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν.
Seventh Prayer Εὐχὴ Ἑβδόμη
The Priest recites: O God, great and most-high, Who alone have immortality; Who dwell in unapproachable light, Who create all things in wisdom; Who divide light from darkness; Who place the sun to govern the day, and Who establish the moon and the stars to rule the night; Who make us sinners worthy at this hour to enter before Your countenance in confession and to offer You evening praise: You, our God Who love mankind. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας· ὁ διαχωρήσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους, καὶ τὸν μὲν ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δὲ καὶ ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός· ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ὥρας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν
The Great Litany Μεγάλη Συναπτῆ
Deacon: In peace let us pray to the Lord. Διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For pious and Orthodox Christians, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our Archbishop (Name), the honorable presbytery, the diaconate in Christ, and for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (Ὄνομα), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the president of our country, for all civil authorities, and for our armed forces on land, at sea, and in the air, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ προέδρου τῆσ χώρας ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this city, for every city and land, and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for temperate seasons, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For travelers by sea, land and air; the sick, the suffering, the captives and their salvation, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God. Διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Prayer of the First Antiphon Εὐχῆ τοῦ Α´ Ἀντιφώνου
The Priest recites: Lord, compassionate and merciful, long-suffering and plenteous in mercy: hear our prayer, and attend to the voice of our supplication. Work among us a sign for good; lead us in Your way, that we may walk in Your truth; gladden our hearts, that we may fear Your holy name; for You are great, and You work wonders; You alone are God, and there is no other like You among the gods, Lord: powerful in mercy, gracious in strength, to assist, and to comfort, and to save all who place their hope in Your holy name. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Κύριε, οἰκτίρμον καὶ ἐλεῆμον, μακρόθυμε καὶ πολυέλεε, ἐνώτισαι τὴν προσευχὴν ἡμῶν, καὶ πρόσχες, τῇ φωνῇ τῆς δεήσεως ἡμῶν. Ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν σημεῖον εἰς ἀγαθόν· ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ ὁδῷ σου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὔφρανον τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς τὸ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον· διότι μέγας εἶ σὺ, καὶ ποιῶν θαυμάσια· σὺ εἶ Θεὸς μόνος, καὶ οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε· δυνατὸς ἐν ἐλέει, καὶ ἀγαθὸς ἐν ἰσχύϊ, εἰς τὸ βοηθεῖν, καὶ παρακαλεῖν, καὶ σῴζειν πάντας τοὺς ἐλπίζοντας εἰς τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον.
The Priest exclaims: For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
The Beautiful Gate is closed. Κλείεται ἡ Ὡραία Πύλη.
PSALTER ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
First Stasis Στάσις α´
Psalm 119 Ψαλμός ΡΙΘ
I cried to the Lord in my affliction, and He heard me. Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου.
Lord, deliver my soul from unrighteous lips and from a crafty tongue. Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.
What shall be given to you, and what shall be added to you. for your crafty tongue? Τὶ δοθείη σοι, καὶ τὶ προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν;
The arrows of the mighty one, sharpened with coals of the desert. Τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς, ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς.
Woe is me, for my sojourning is prolonged; I have tented with the tentings of Kedar, my soul has long been a sojourner. Οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ, πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου.
I was peaceable with those who hate peace; they warred against me without a cause when I spoke to them. Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός, ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.
Psalm 120 Ψαλμός ΡΚ´
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? Ἦρα τοὺς ὀφθαθμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἤξει ἡ βοήθειά μου.
My help comes from the Lord, Who made the heavens and the earth. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
He will not let your foot be moved, He Who keeps you will not slumber. Μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξει ὁ φυλάσσων σε.
Behold, He Who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Ἰδοὺ οὐ νυστάξει, οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τόν Ἰσραήλ.
The Lord is your Keeper; the Lord is your Shade on your right hand. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου.
The sun shall not smite you by day, nor the moon by night. Ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα.
The Lord will keep you from all evil; He will keep your life. Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος.
The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and to the ages. Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου, καὶ τὴν ἔξοδόν σου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Psalm 121 Ψαλμός ΡΚΑ´
I was glad because of those who said to me: Let us go into the house of the Lord. Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα.
Our feet have stood in your courts, O Jerusalem. Ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσαλήμ.
Jerusalem is built as a city which its dwellers share in concord. Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό.
For the tribes went up there, the tribes of the Lord, as a testimony for Israel, to give thanks to the name of the Lord. Ἐκεῖ γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ Ἰσραήλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι Κυρίου.
For thrones are set there for judgment, thrones over the house of David. Ὅτι ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ.
Ask now for the things which are for the peace of Jerusalem, and for the prosperity of those who love you. Ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε.
Let peace now be in your strength, and prosperity in your palaces. Γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου, καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου.
I spoke peace concerning you, for the sake of my brethren and of my neighbors. Ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ.
I have sought good things for you, because of the house of the Lord our God. Ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα ἀγαθὰ σοι.
Psalm 122 Ψαλμός ΡΚΒ´
To You I lift up my eyes, You Who are enthroned in the heavens! Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ.
Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, until He has mercy on us. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτερῆσαι ἡμᾶς.
Have mercy on us, Lord, have mercy on us, for we have had more than enough of contempt. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως.
Too long has our soul been placated with the scorn of those who are at ease, with the contempt of the proud. Ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν, τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.
Psalm 123 Ψαλμός ΡΚΓ´
Had it not been that the Lord was with us; let Israel now say: had it not been that the Lord was with us, when men rose up against us, they would have swallowed us up alive. Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ, εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς.
When their wrath raged against us, then the water overwhelmed us. Ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἄρα τὸ ὕδωρ ἂν κατεπόντισεν ἡμᾶς.
Our soul has passed through a torrent; then our soul passed through the water that is irresistible. Χείμαρρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν, ἄρα διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον.
Blessed is the Lord Who has not given us to be a prey to their teeth. Εὐλογητὸς Κύριος, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θήραν τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν.
Our soul was delivered like a sparrow out of the snare of the hunters. Ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων.
The snare is broken, and we are delivered. Ἡ παγὶς συνετρίβη, καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν.
Our help is in the name of the Lord, Who has made the heavens and the earth. Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
The Priest makes three reverences, opens the Artoforion, censes the Holy Gifts, unfolds the Antiminsion, and places the Diskos upon it. Then he transfers the Lamb to the Diskos saying, “Through the prayers of our holy fathers...” He covers It with the asterisk and one of the veils, saying “Through the prayers of our holy fathers...” Preceded by the censer, he brings the Gifts to the Prothesis and sets down the Diskos containing the Lamb. Then he pours wine and water into the Holy Chalice, covers it with the other veil, and finally places the Aera over both. Upon each action he says, “Through the prayers of our holy fathers...” Ὁ Ἱερεὺς κάμνει τρεῖς μετανοίας πρὸ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἀνοίγει τὸ Ἀρτοφόριον, καὶ θυμιάσας τὰ Δῶρα, ἁπλώνει τὸ Ἀντιμήνσιον καὶ θέτει τὸ Δισκάριον ἐπ’ Αὐτοῦ. Ἀφοῦ μεταφέρῃ τὸν Ἀμνὸν ἐπ’ Αὐτοῦ, λέγει, «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...» Εἶτα καλύπτει μὲ τὸν Ἀστερίσκον καὶ ἕνα κάλυμμα, λέγει, «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...» Τότε, προηγουμένου τοῦ θυμιατοῦ, ἀπέρχεται εἰς τὴν Πρόθεσιν, καὶ ἐναποθέτει τὸ Δισκάριον, φέρον τὸν Ἀμνόν. Κατόπιν βάζει οἶνον καὶ ὕδωρ εἰς τὸ Ἅγιον Ποτήριον καὶ καλύπτει αὐτό, καὶ μετὰ ταῦτα, διὰ τοῦ Ἀέρος ἀμφότερα τὰ σκεύη. Εἰς κάθε πρᾶξιν λέγει ἁπλῶς τό: «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...»
When the preparation is completed, the curtain is opened. Πληρωθέντος τῆς προθέσεως, ἀνοίγεται τοῦ καταπετάσματα.
Small Litany Συναπτὴ Μικρὰ
Priest: Again and again, in peace let us pray to the Lord. Ἱερεύς· Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Ἱερεύς· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God. Ἱερεύς· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοί, Κύριε.
Prayer of the Second Antiphon Εὐχῆ τοῦ Β´ Ἀντιφώνου
The Priest exclaims: Lord, do not rebuke us in Your anger nor chasten us in Your wrath, but rather deal with us according to Your forbearance, O Physician and Healer of our souls. Guide us to the haven of Your will. Enlighten the eyes of our hearts to the knowledge of Your truth; and grant that the remainder of this day, and all the rest of our lives, may be peaceful and without sin through the intercessions of the Theotokos and of all the saints. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς ἡμᾶς, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου, ἰατρὲ καὶ θεραπευτὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ὁδήγησον ἡμᾶς ἐπὶ λιμένα θελήματός σου. Φώτισον τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν καρδιῶν ἡμῶν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας· καὶ δώρησαι ἡμῖν τὸ λοιπὸν τῆς παρούσης ἡμέρας εἰρηνικὸν καὶ ἀναμάρτητον, καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.
The Priest exclaims: For Yours is the dominion, and Yours is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Second Stasis Στάσις β´
Psalm 124 Ψαλμός ΡΚΔ´
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Those who trust in the Lord shall be as Mount Sion; he who dwells at Jerusalem, shall nevermore be shaken. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος Σιών, οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλήμ.
Mountains are around her, and the Lord is around His people from henceforth and even to the ages. Ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
For the Lord will not permit the rod of sinners to be on the lot of the righteous, lest the righteous stretch forth their hands to iniquities. Ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν.
Do good, Lord, to those who are good and to the upright of heart. Ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ.
But the Lord shall lead away with the workers of iniquity those who turn aside to crooked ways; peace be on Israel. Τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν, εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
Psalm 125 Ψαλμός ΡΚΕ´
When the Lord overturned the captivity of Sion, we became as men that are comforted. Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, ἐγενήθημεν καὶ ὡσεὶ παρακεκλημένοι.
Then our mouth was filled with joy, and our tongue with rejoicing. Τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν, ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως.
Then they shall say among the nations: the Lord has done great things to them. Τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν· Ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μέτ᾽ αὐτῶν.
The Lord has done great things among us, and we have become glad. Ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ᾽ ἡμῶν, ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι.
Overturn our captivity, Lord, like streams in the south. Ἐπίστρεψον, Κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν, ὡς χειμάρρους ἐν τῷ νότῳ.
Those who sow with tears shall reap with rejoicing. Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν, ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι.
In their going they went, and they wept as they cast their seeds. Πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον, βάλλοντες τὰ σπέρματα αὐτῶν.
But in their coming they shall arrive with rejoicing, bearing their sheaves. Ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει, αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.
Psalm 126 Ψαλμός ΡΚΣΤ´
Unless the Lord builds the house, in vain do those who labor build it. Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες.
Unless the Lord guards the city, he who guards her watches in vain; it is vain for you to rise at dawn. Ἐὰν μὴ Κύριος φυλὰξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων· εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν.
You who eat the bread of sorrow, rouse yourselves after resting. Ἐγείρεσθε μετὰ τὸ καθῆσθαι οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης.
When He has given sleep to His beloved, behold, sons are the heritage of the Lord, the reward of the fruit of the womb. Ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον, ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου, υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός.
Like arrows in the hand of a mighty man, so are the sons of those who were outcasts. Ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων.
Blessed is he who shall fulfill his desires with them; they shall not be put to shame when they speak to their enemies in the gates. Μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν, οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις.
Psalm 127 Ψαλμός ΡΚΖ´
Blessed are all those who fear the Lord, that walk in His ways. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
You shall eat the fruit of your labors; blessed are you, and well shall it be with you. Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι, καὶ καλῶς σοι ἔσται.
Your wife shall be as a fruitful vine on the sides of your house. Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος μακάριος εἶ, εὐθηνοῦσα ἐν ταῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου.
Your sons like young olive trees round about your table. Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.
Behold, so shall the man be blessed that fears the Lord. Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
The Lord bless you out of Sion, and may you see the good things of Jerusalem all the days of your life. Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
And may you see your children’s children; peace be on Israel. Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
Psalm 128 Ψαλμός ΡΚΗ´
Many a time they have warred against me from my youth; let Israel now say. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ.
Many a time they have warred against me from my youth, and yet they have not prevailed against me. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου· καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι.
The sinners wrought on my back, they lengthened out their iniquity. Ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.
The Lord is righteous; He has cut asunder the necks of sinners. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν.
Let those who hate Sion be put to shame and turned back. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών.
Let them be as the grass on the housetops, which before it is plucked up is withered away. Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη.
Wherefore the reaper does not fill his hand, nor he who gathers sheaves his bosom. Οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων, καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων.
Nor have those who passed by said: the blessing of the Lord come on you; we have blessed you in the name of the Lord. Καὶ οὐκ εἶπον οἱ παράγοντες· Εὐλογία Κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. (3) Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. (γ´)
Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Small Litany Συναπτὴ Μικρὰ
Priest: Again and again, in peace let us pray to the Lord. Ἱερεύς· Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Ἱερεύς· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God. Ἱερεύς· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοί, Κύριε.
Prayer of the Third Antiphon Εὐχῆ τοῦ Γ´ Ἀντιφώνου
The Priest recites: Lord our God, remember us sinners and unworthy servants as we call upon Your holy name, and do not put us to shame for expecting Your mercy, but graciously grant us, Lord, all our petitions that are for salvation, and make us worthy to love and to fear You with all our hearts, and to do Your will in all things. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, μνήσθητι ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἀχρείων δούλων σου, ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαι ἡμᾶς τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας τοῦ ἐλέους σου, ἀλλὰ χάρισαι ἡμῖν, Κύριε, πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ἀγαπᾶν, καὶ φοβεῖσθαί σε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ ποιεῖν ἐν πᾶσι τὸ θέλημά σου.
The Priest exclaims: For You are a good God Who loves mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Third Stasis Στάσις Γ´
Psalm 129 Ψαλμός ΡΚΘ´
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Out of the depths I have cried to You, Lord; Lord, hear my voice. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
Let Your ears be attentive to the voice of my supplication. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
If You should mark iniquities, Lord, Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τὶς ὑποστήσεται; Ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμὸς ἐστιν.
For Your name’s sake I have patiently waited for You, Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχὴ μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel from all his iniquities. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ᾽ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
Psalm 130 Ψαλμός ΡΛ´
Lord, my heart is not exalted, nor have my eyes become lofty. Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου.
Nor have I walked in things too great or too marvelous for me. Οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ.
If I were not humble-minded but instead exalted my soul, even as one weaned from his mother, You would requite my soul. Εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου, ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου.
Let Israel hope in the Lord, from henceforth and to the ages. Ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Psalm 131 Ψαλμός ΡΛΑ´
Remember David, Lord, and all his meekness. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ, καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ.
How he made an oath to the Lord, and vowed to the God of Jacob: Ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ Ἰακώβ·
"I shall not go into the dwelling of my house, I shall not ascend on the bed of my couch. «Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου.
I shall not give sleep to my eyes, nor slumber to my eyelids, nor rest to my temples. Εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου.
Until I find a place for the Lord, a habitation for the God of Jacob." Ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ.»
Behold, we have heard of it in Ephratha, we have found it in the plains of the wood. Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραθᾷ, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ.
Let us go forth to His tabernacles, let us worship at the place where His feet have stood. Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.
Arise, Lord, to Your rest, You and the Ark of Your holiness. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σύ, καὶ ἡ Κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου.
Your priests shall be clothed with righteousness, and Your righteous shall rejoice. Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
For the sake of David Your servant, do not turn Your face away from Your anointed one. Ἕνεκεν Δαυῒδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
The Lord has sworn in truth to David, and He will not annul it: Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν, καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν·
"I will set the fruit of your loins on your throne. «Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
If your sons keep My covenant and these testimonies which I will teach them, their sons shall also sit unto the ages upon your throne. Ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου, καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
For the Lord has elected Sion, He has chosen her to be a habitation for Himself. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ.
This is My rest to the ages of ages; here will I dwell, for I have chosen her. Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν.
Blessing, I will bless her pursuit; I will satisfy her beggars with bread. Τὴν θύραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων.
I will clothe her priests with salvation, and her saints shall rejoice with rejoicing. Τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.
There I will make a horn to spring forth for David, I have prepared a lamp for My Christ. Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα ἐπὶ λύχνον τῷ χριστῷ μου.
I will clothe His enemies with shame, but My sanctification shall flourish on Him." Τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτόν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου.»
Psalm 132 Ψαλμός ΡΛΒ´
Behold now, what is so good or so joyous as for brethren to dwell together in unity? Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἢ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό.
It is like the oil of myrrh upon the head, which runs down upon the beard, upon the beard of Aaron, which runs down to the fringe of his raiment. Ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ὤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ.
It is like the dew of Aermon, which comes down upon the mountains of Sion; for there the Lord commanded the blessing: life to the ages. Ὡς δρόσος Ἀερμών, ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών, ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.
Psalm 133 Ψαλμός ΡΛΓ´
Behold now, bless the Lord, all you servants of the Lord; you that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου, οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.
Lift up your hands to the holies in the nights, and bless the Lord. Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια, καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
The Lord bless you from Sion, He Who made the heavens and the earth. Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to You, O God. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Small Litany Συναπτὴ Μικρὰ
Priest: Again and again, in peace let us pray to the Lord. Ἱερεύς· Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Ἱερεύς· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: Commemorating our all-holy, pure, most-blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life to Christ our God. Ἱερεύς· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοί, Κύριε.
Prayer of the Fourth Antiphon Εὐχῆ τοῦ Δ´ Ἀντιφώνου
The Priest recites: You Who are praised by the holy powers with never-silenced hymns and never-ceasing doxologies, fill our mouths with Your praise, so that we may magnify Your holy name; and grant us a portion and an inheritance with all who fear You in truth, and who keep Your commandments; through the intercessions of the Theotokos and of all Your saints. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ τοῖς ἀσιγήτοις ὕμνοις καὶ ἀπαύστοις δοξολογίαις ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάμεων ἀνυμνούμενος, πλήρωσον τὸ στόμα ἡμῶν τῆς αἰνέσεώς σου, τοῦ δοῦναι μεγαλωσύνην τῷ ὀνόματί σου τῷ ἁγίῳ· καὶ δὸς ἡμῖν μερίδα καὶ κλῆρον μετὰ πάντων τῶν φοβουμένων σε ἐν ἀληθείᾳ, καὶ φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου.
The Priest exclaims: For You are our God, the God of mercy and salvation, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, Θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
At the Kyrie Ekekraksa Εἰς τὸ «Κύριε, Ἐκέκραξα»
Deacon: Master, bless the incense. Διάκονος· Εὐλόγησον, Δέσποτα, τό θυμίαμα.
Priest: Blessed is our God, always, now, and ever, and to the ages of ages. Amen.
We offer incense to You, Christ our God, as a scent of spiritual fragrance; accept it at Your supra-heavenly altar, and in return send down upon us the grace of Your all-holy Spirit.
Ἱερεύς·  Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς, ὃ προσδεξάμενος εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν τοῦ παναγίου σου Πνεύματος.
Psalm 140 Ψαλμὸς ρμ´
Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: incline Thine ear and hear me Lord. Master, I have cried to Thee, incline Thine ear and hear me: hearken to the voice of my supplication; When I lift my fervent cry to Thee, incline Thine ear and hear me, Lord. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Now unto Thee my prayer is ascending, as incense arising in Thy presence; heavenward, my hands are lifted, a vespertime sacrifice: incline Thine ear and hear me, Lord. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Intone: Χῦμα·
Set a watch before my mouth, Lord, and a door of enclosure around my lips. Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Do not incline my heart to evil words, to make excuse with excuses in sins. Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
With men that work iniquity; and I will not join with their chosen. Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
The righteous man will chasten me with mercy and reprove me; but do not let the oil of the sinner anoint my head. Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.
For yet more is my prayer in the presence of their pleasures; their judges have been swallowed up near the rock. Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.
They shall hear my words, for they are sweetened; as a clod of earth is broken on the earth, their bones have been scattered near to Hades. Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
For to You, Lord, Lord, are my eyes, I have hoped in You; do not take my soul away. Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Keep me from the snare which they have laid for me, and from the stumbling blocks of those who work iniquity. Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
The sinners shall fall into their own net; I am alone until I pass by. Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.
Psalm 141 and Stichera Ψαλμὸς ρμα´ καὶ Στιχηρὰ
I have cried with my voice to the Lord, I have made supplication with my voice to the Lord. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
I will pour out my supplication before Him, I will declare my affliction before Him. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
When my spirit was fainting within me, then You knew my paths. Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.
In that way on which I have walked they hid a snare for me. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
I looked on my right hand, and beheld, and there was no one who knew me. Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Flight has failed me, and there is no one who watches out for my soul. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
I have cried to You, Lord; I said: You are my Hope, You are my Portion in the land of the living. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Attend to my supplication, for I am brought very low. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.
Deliver me from those who persecute me, for they are stronger than I. Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Prosomoia Stichera from the Triodion Στιχηρά Προσόμοια ἐκ τοῦ Τριωδίου
Bring my soul out of prison that I may confess Your name. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.
10. Sticheron ι´. Στιχηρόν
The righteous shall wait patiently for me until You reward me. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὐ ἀνταποδῷς μοι.
9. Sticheron θ´. Στιχηρόν
Out of the depths I have cried to You, Lord; Lord, hear my voice. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
8. Sticheron η´. Στιχηρόν
Let Your ears be attentive to the voice of my supplication. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
7. Sticheron ζ´. Στιχηρόν
If You should mark iniquities, Lord, Lord, who shall stand? For with You there is forgiveness. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
6. Sticheron στ´. Στιχηρόν
For Your name’s sake I have patiently waited for You, Lord; my soul has waited patiently for Your word, my soul has hoped in the Lord. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
5. Sticheron ε´. Στιχηρόν
From the morning watch until night, from the morning watch let Israel hope in the Lord. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Prosomoia Stichera from the Menaion Στιχηρά Προσόμοια ἐκ τοῦ Μηναίου
4. Sticheron δ´. Στιχηρόν
For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption; and He shall redeem Israel out of all his iniquities. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
3. Repeat previous Sticheron γ´. Πάλιν τὸ Στιχηρόν
Psalm 116 and Stichera Ψαλμὸς ριστ´
Praise the Lord, all you nations; praise Him, all you peoples. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.
2. Sticheron β´. Στιχηρόν
For He has made His mercy to prevail over us, and the truth of the Lord abides to the ages. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
1. Sticheron α´. Στιχηρόν
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Theotokion from the Menaion Θεοτοκίον ἐκ τοῦ Μηναίου
Entrance Εἰσοδός
Αt "Now and ever...," the Beautiful Gate is opened; the Priest (and Deacon) exits through the north door, and stands before the Beautiful Gate. Εἰς τὸ «Καὶ νῦν...» ἀνοίγεται ἡ Ὡραία Πύλη· ὁ Ἱερεύς (καὶ ὁ Διάκονος) ἐξελθὼν διὰ τῆς βορείου πύλης, καὶ ἴσταται πρὸ τῶν Ὡραίων Πυλῶν.
Deacon: Let us pray to the Lord. Διάκονος·  Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Priest: In the evening, at dawn, and at midday, we praise You, we bless You, we thank You, and we beseech You, Master of all, the Lord Who loves mankind. Guide our prayers, as incense before You, and do not let our hearts be inclined toward words or thoughts of evil, but save us from all who pursue our souls; do not put us to shame, our God, for our eyes are fixed on You, Lord, Lord, and we have hoped in You. For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Ἱερεύς· Ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, εὐχαριστοῦμεν, καὶ δεόμεθά σου, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, φιλάνθρωπε, Κύριε. Κατεύθυνον τὴν προσευχὴν ἡμῶν, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς πονηρίας, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν θηρευόντων τὰς ψυχὰς ἡμῶν· ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν, καὶ ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαμεν, μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Deacon: Master, bless the holy entrance. Διάκονος·  Εὐλόγησον Δέσποτα, τὴν ἁγίαν εἴσοδον.
Priest: Blessed is the entrance of Your saints, always; now and ever, and to the ages of ages. Amen. Ἱερεύς· Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
The Priest exclaims: Wisdom. Rise. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Σοφία, Ὀρθοί.
Intoned: Gladsome light of holy glory, of the immortal Father, heavenly, holy, blessed Jesus Christ: coming to the setting of the sun and beholding the light of evening, we praise You, God the Father, Son, and Holy Spirit. It is worthy at all times to praise You with voices of holy song, Son of God, the Giver of life: the world glorifies You. Χῦμα· Φως ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάρκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἠλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. Ἄξιόν σὲ ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσαίς, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.
The Priest (and the Deacon) enters through the Beautiful Gate. Ὁ Ἱερεύς (καὶ ὁ Διάκονος) εἰσέρχεται διὰ τῇ Ὡραία Πύλη.
Readings Ἀναγνώσματα
The Priest exclaims: Evening. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ἑσπέρας.
First Prokeimenon Προκείμενον α´
Deacon: Evening. Prokeimenon. Διάκονος· Ἑσπέρας. Προκείμενον.
Prokeimenon in the... Tone, Psalm... Προκείμενον Ἦχος..., Ψαλμός...
(Prokeimenon) (Προκείμενον)
(Stichos) (Στίχος)
First Reading Ἀνάγνωσμα α´
The reading from... ... τὸ Ἀνάγνωσμα.
Deacon: Wisdom. Let us be attentive. Διάκονος· Σοφία. Πρόσχωμεν.
(Reading) (Ἀνάγνωσμα)
Second Prokeimenon Προκείμενον β´
Prokeimenon in the... Tone, Psalm... Προκείμενον Ἦχος...
(Prokeimenon) (Προκείμενον)
(Stichos) (Στίχος)
Command! Κέλευσον!
The Light of Christ Φῶς Χριστοῦ
The Priest exclaims: Wisdom. Rise. The Light of Christ Illumines all. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Σοφία. Ὀρθοί. Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι.
Second Reading Ἀνάγνωσμα β´
The reading from... ... τὸ Ἀνάγνωσμα.
Deacon: Wisdom. Let us be attentive. Διάκονος· Σοφία. Πρόσχωμεν.
(Reading) (Ἀνάγνωσμα)
“Let My Prayer Arise” «Κατευθυνθήτω»
Priest: Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as an evening sacrifice! Ἱερεύς· Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Lord, I have cried to You, hear me Lord; Lord, I have cried to You, hear me, attend to the voice of my supplication; when I cry unto You. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, Κύριε· Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as an evening sacrifice! Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Priest: Set a watch before my mouth, Lord, and a door of enclosure around my lips. Ἱερεύς· Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as an evening sacrifice! Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Priest: Do not incline my heart toward words of evil, to make excuse with excuses in sins. Ἱερεύς· Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as an evening sacrifice! Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Priest: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.. Ἱερεύς· Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as an evening sacrifice! Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Priest: Let my prayer be set forth as incense before You... Ἱερεύς· Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου...
...the lifting up of my hands as an evening sacrifice! ...ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή.
Note: The following Readings only if indicated in the Typikon.
Epistle Ὁ Ἀπόστολος
Prokeimenon Προκείμενον
(Prokeimenon) (Προκείμενον)
Deacon: Let us be attentive. Διάκονος· Πρόσχωμεν.
(Stichos) (Στίχος)
Epistle Ὁ Ἀπόστολος
Deacon: Wisdom. Διάκονος· Σοφία.
The reading from... ... τὸ Ἀνάγνωσμα.
Deacon: Let us be attentive. Διάκονος· Πρόσχωμεν.
(The prescribed Reading) (Τὴν ὡρισμένην περικοπήν)
Gospel Ὁ Εὐαγγέλιον
Deacon: Wisdom. Rise. Let us hear the Holy Gospel. Διάκονος· Σοφία. Ὀρθοῖ. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
Priest: Peace be with all. Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῶ Πνεύματί σου.
Deacon: The reading from the Holy Gospel according to ... Διάκονος· Ἐκ τοῦ κατὰ ... ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.
Priest: Let us be attentive. Ἱερεύς· Πρόσχωμεν.
Glory to You, O Lord, glory to You. Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.
The Deacon, or the Priest, reads the Gospel. Καὶ ἀναγινώσκει ὁ Διάκονος, ἢ ὁ Ἱερεῦς, τὸ Εὐαγγέλιον.
Glory to You, O Lord, glory to You. Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.
Note: Normally ommitted in parish usage.
Prayer of Saint Ephrem the Syrian Εὐχὴν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
Priest: Lord and Master of my life, deliver me from the spirit of laziness and meddling, the lust for power and gossip. Ἱερεύς· Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας, μή μοι δῷς.
Rather, grant the spirit of wisdom, humility, patience, and love to me Your servant. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Yes, Lord and King, grant that I may see my own faults and not judge my brother; for You are blessed to the ages of ages. Amen. Ναὶ, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾷν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
The Beautiful Gate is closed. Κλείεται ἡ Ὡραία Πύλη.
Great Litany of Fervent Supplication Μεγάλη Ἐκτενῆς Ἰκεσία
Deacon: Let us say with all our soul, and with all our mind let us say. Διάκονος· Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Lord almighty, God of our fathers, we beseech You: hear us and have mercy. Διάκονος· Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Have mercy on us, O God, according to Your great mercy; we beseech You, hear us and have mercy. Διάκονος· Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἒλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for pious and Orthodox Christians. Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our Archbishop (Name). Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for our brothers, the priests, hieromonks, hierodeacons, and monastics, and for all our brotherhood in Christ. Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and Orthodox Christians, of those who dwell and are in this city, and of the members and the council of this holy church. Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for the blessed and ever-memorable builders of this holy church, and for all our fathers and brothers gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep. Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all-venerable temple; for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await Your great and rich mercy. Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων, καὶ ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.
Prayer of the Litany Εὐχή
The Priest recites: Lord our God, accept this fervent supplication from Your servants, and have mercy on us according to the multitude of Your mercies; and send down Your compassions upon us, and upon all Your people, who await Your great and rich mercy. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν σῶν δούλων, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου· καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου, τὸν ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
The Priest exclaims: For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Litany for the Catechumens Δεήσεως ὑπὲρ τῶν Κατηχοθμένων
Deacon: Catechumens, pray to the Lord. Διάκονος· Εὔξασθε οἱ Κατηχούμενοι τῷ Κυρίῳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Let us, the faithful, pray for the catechumens. Διάκονος· Οἱ πιστοί, ὑπέρ τῶν Κατηχουμένων δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That the Lord will have mercy on them. Διάκονος· Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He will teach them the word of truth. Διάκονος· Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He will reveal to them the Gospel of righteousness. Διάκονος· Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He will unite them to His Holy, Catholic, and Apostolic Church. Διάκονος· Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Save them, have mercy on them, help them, and protect them, O God, by Your grace. Διάκονος· Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ, καὶ διαφύλαξον αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Catechumens, bow your heads to the Lord. Διάκονος· Οἱ Κατηχούμενοι τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε.
To You, O Lord. Κύριε, ἐλέησον.
Prayer for the Catechumens Εὐχή τῶν Κατηχουμένων
The Priest recites: O God, our God, the Creator and Fashioner of all, Who desires that all men should be saved and come to the knowledge of truth: look down upon Your servants the catechumens, and free them from the ancient delusions and from the wiles of the adversary; and call them to eternal life, illuminating their souls and their bodies, and numbering them among Your rational flock, over which is invoked Your holy name. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κτίστης καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων, ὁ πάντας θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου τούς Κατηχουμένους, καὶ λύτρωσαι αὐτοὺς τῆς παλαιᾶς πλάνης καὶ τῆς μεθοδείας τοῦ ἀντικειμένου, καὶ προσκάλεσαι αὐτοὺς εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. Φωτίζων αὐτῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, καὶ συγκαταριθμῶν αὐτοὺς τῇ λογικῇ σου ποίμνῃ, ἐφ᾽ ἣν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐπικέκληται.
The Priest exclaims: So that together with us, they may glorify Your all-honorable and magnificent name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καί του Υἱοῦ καί του Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Amen. Ἀμήν.
Through Tuesday of the Fourth Week: Μέχρι τῆς Τρίτης τῆς Δ´ Ἐβδομάδος·
Exhortation to the Catechumens Τῆς Κατηχουμένον
The Deacon exclaims: As many as are catechumens depart; catechumens depart; as many as are catechumens, depart; let none of the catechumens remain. As many as are of the faithful, again and again in peace let us pray to the Lord. Ὁ Διάκονος ἐκφώνως· Ὄσοι Κατηχούμενοι, προέλθετε. Οἱ Κατηχούμενοι, προέλθετε. Ὅσοι Κατηχούμενοι, προέλθετε· μὴ τις τῶν Κατηχουμένων. Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Then, the First Litany for the Faithful, click here. Εἶτα, «Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον...», πατήστε ἐδώ.
But, after the Wednesday of the Fourth: Ἀπὸ δὲ τῆς Μέχρι τῆς Τετάρτης τῆς Δ´ Ἐβδομάδος·
Litany for Those Preparing for
Holy Illumination
Συναπτή τῶν πρός τὸ
Ἅγιον Φώτισμα Εὐτρεπιζόμενων
The Deacon exclaims: As many as are catechumens depart; catechumens depart; as many as are ready for illumination come forward. Pray all that are preparing for illumination; let us pray to the Lord. Ὁ Διάκονος ἐκφώνως· Ὄσοι Κατηχούμενοι, προέλθετε. Οἱ Κατηχούμενοι, προέλθετε. Ὅσοι πρὸς τὸ Φώτισμα, προέλθετε. Εὐξασθε οἱ πρὸς τὸ Φώτισμα. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our brethren who are preparing for holy illumination and for their salvation, let us the faithful pray to the Lord. Διάκονος· Οἱ πιστοί, ὑπέρ τῶν πρός τό ἅγιον φώτισμα εὐτρεπιζομένων ἀδελφών, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That the Lord our God establish and strengthen them, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν στηρίξη αὐτούς καὶ ἐνδυναμώση, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He illumine them with the light of knowledge and piety, let us pray to the Lord. Διάκονος· Φωτίση αὐτούς φωτισμῷ γνώσεως καὶ εὐσεβείας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He may make them worthy in due time of the baptism of regeneration, the remission of sins, the robe of incorruption, let us pray to the Lord. Διάκονος· Καταξιώση αὐτούς ἐν καιρῷ εὐθέτῷ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν, καὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He may regenerate them with water and the Spirit, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ἀναγεννήση αὐτούς δι᾿ ὕδατος καὶ Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He may grant them the perfection of faith, let us pray to the Lord. Διάκονος· Χαρίσηται αὐτοῖς τήν τελειότητα τῆς πίστεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That He may number them among His holy and chosen flock, let us pray to the Lord. Διάκονος· Συγκαταριθμήση αὐτούς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐκλεκτῇ ποίμνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Save them, have mercy on them, and keep them, O God, by Your grace. Διάκονος· Σώσον, ἐλέησον, ἀντιλαβού, καὶ διαφύλαξον αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Those that are preparing for illumination, bow your heads to the Lord. Διάκονος· Οἱ πρός τό φώτισμα, τάς κεφαλάς ὑμών τῷ Κυρίῳ κλίνατε.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Prayer Εὐχή
The Priest recites:  Master, shine Your face upon those who are preparing for holy illumination, and who desire to put away the defilement of sin: enlighten their understanding; establish them in the faith, strengthen them in hope; perfect them in love; make them honorable members of Your Christ Who gave Himself as a ransom for our souls. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ἐπίφανον, Δέσποτα, τό πρόσωπον σου ἐπί τούς πρός τό ἅγιον φώτισμα εὐτρεπιζομένους καὶ ἐπιποθοῦντας τόν τῆς ἀμαρτίας μολυσμόν ἀποτινάξασθαι· καταύγασον αὐτῶν τήν διάνοιαν· βεβαίωσον αὐτούς ἐν τῇ πίστει· στήριξον ἐν ἐλπίδι, τελείωσον ἐν ἀγάπη· μέλη τίμια τοῦ Χριστοῦ ἀνάδειξον, τοῦ δόντος ἑαυτόν ἀντίλυτρον ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
The Priest exclaims: For You are our Illumination, and to You we offer up glory; to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι σύ εἱ ὁ φωτισμός ἡμῶν καὶ σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καὶ τῷ Υιῷ καὶ τῷ Ἁγίῷ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
The Deacon exclaims: As many as are ready for illumination depart; you who are ready for illumination depart; as many as are catechumens, depart; let none of the catechumens remain. As many as are of the faithful, again and again in peace let us pray to the Lord. Ὁ Διάκονος ἐκφώνως· Ὄσοι πρός τό φώτισμα, προέλθετε. Οἱ πρός τό φώτισμα, προέλθετε. Ὅσοι Κατηχούμενοι, προέλθετε· μὴ τις τῶν Κατηχουμένων. Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
First Litany for the Faithful Α´ Συναπτή τῶν Πιστών
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Wisdom. Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Σοφία.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
First Prayer of the Faithful Α´ Εὐχή τῶν Πιστών
The Priest recites: O God, great and praised, Who through the life-giving death of Your Christ has brought us from corruption to incorruption: free all of our senses from deadly passions, setting over them as a good guide the understanding that is within us; let our eye have no part in any evil sight; let our hearing be inaccessible to all idle words; and let our tongue be purged from unseemly speech. Purify our lips to praise You, Lord; make our hands to abstain from evil deeds, and to work only such things as are acceptable to You; establish all our members and our minds by Your grace. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ Θεός, ὁ μέγας καὶ αἰνετός, ὁ τῷ ζωοποιῷ τοῦ Χριστοῦ σου θανάτῳ, εἰς ἀφθαρσίαν ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς μεταστήσας, σὺ πάσας ἡμῶν τὰς αἰσθήσεις τῆς ἐμπαθοῦς νεκρώσεως ἐλευθέρωσον, ἀγαθὸν ταύταις ἡγεμόνα τὸν ἔνδοθεν λογισμὸν ἐπιστήσας· καὶ ὀφθαλμὸς μὲν ἀπέστω παντὸς πονηροῦ βλέμματος, ἀκοὴ δὲ λόγοις ἀργοῖς ἀνεπίβατος, ἡ δὲ γλῶττα καθαρευέτω ῥημάτων ἀπρεπῶν. Ἅγνισον ἡμῶν τὰ χείλη, τὰ αἰνοῦντά σε, Κύριε· τὰς χεῖρας ἡμῶν ποίησον, τῶν μὲν φαύλων ἀπέχεσθαι πράξεων, ἐνεργεῖν δὲ μόνα τὰ σοὶ εὐάρεστα· πάντα ἡμῶν τὰ μέλη, καὶ τὴν διάνοιαν, τῇ σῇ κατασφαλιζόμενος χάριτι.
The Priest exclaims: For to You belong all glory, honor, and worship: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Second Litany for the Faithful Β´ Συναπτή τῶν Πιστών
Deacon: Again and again in peace let us pray to the Lord. Διάκονος· Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Wisdom. Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Σοφία.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Second Prayer for the Faithful Β´ Εὐχή τῶν Πιστών
The Priest recites: Holy Master, exceedingly good, we beseech You, Who are rich in mercy, that You will be gracious toward us sinners, and that You will make us worthy to receive Your only-begotten Son and our God, the King of glory. Behold, His most-pure Body and His life-giving Blood, entering at this present hour, are about to be placed upon this mystical table, invisibly escorted by a multitude of heavenly hosts; grant that we may partake of Them without condemnation, so that the eyes of our understanding being enlightened by Them we may become sons of the light and of the day. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Δέσποτα ἅγιε, ὑπεράγαθε, δυσωποῦμέν σε, τὸν ἐν ἐλέει πλούσιον, ἵλεων γενέσθαι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, καὶ ἀξίους ἡμᾶς ποιῆσαι τῆς ὑποδοχῆς τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης. Ἰδοὺ γὰρ τὸ ἄχραντον αὐτοῦ Σῶμα, καὶ τὸ ζωοποιὸν Αἷμα, κατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν εἰσπορευόμενα, τῇ μυστικῇ ταύτῃ προτίθεσθαι μέλλει τραπέζῃ, ὑπὸ πλήθους στρατιᾶς οὐρανίου ἀοράτως δορυφορούμενα, ὧν τὴν μετάληψιν ἀκατάκριτον ἡμῖν δώρησαι· ἵνα, δι᾽ αὐτῶν τὸ τῆς διανοίας ὄμμα καταυγαζόμενοι, υἱοὶ φωτὸς καὶ ἡμέρας γενώμεθα.
The Priest exclaims recites: Through the Gift of Your Christ with Whom You are blessed, together with Your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ᾽ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
The Beautiful Gate is opened. Ἀνοίγεται ἡ Ὡραία Πύλη.
Cherubic Hymn Χερουβικόν
Tone Plagal 2 Ἢχος πλ. β´
Amen. Now the powers of heaven are invisibly worshipping with us; for behold the King of glory enters in,... Ἀμήν. Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης,...
The Prayer of the Cherubic Hymn is not read. Εὐχὴ Χερουβικοῦ οὐ λέγεται.
The Priest recites: Now the powers of the heavens are invisibly worshipping with us; behold, the King of glory enters in. (3) Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν· ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. (γ´)
The Deacon: Behold a mystical and perfect sacrifice is escorted in. In faith and longing let us come forth that we may become partakers of eternal life. Alleluia. (3) Ὁ Διάκονος· Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα. (γ´)
Psalm 50 Ψαλμός Ν´
Then the Priest censes and recites: Come, let us worship and fall down before our King and God.
Come let us worship and fall down before Christ, our King and God.
Come, let us worship and fall down before Christ Himself, the King and our God.
Have mercy on me, O God, according to Your great mercy, and according to the multitude of Your compassions blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is ever before me. Against You only have I sinned, and have done evil in Your sight, that You may be justified in Your words, and be victorious when You are judged. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me. For behold, You have loved the truth; the hidden and secret things of Your wisdom You have made manifest to me. Sprinkle me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be made whiter than snow. Make me to hear joy and gladness; the bones that are humbled shall rejoice. Turn Your face away from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore the joy of Your salvation to me, and establish me with Your governing Spirit. I shall teach transgressors Your ways, and the lawless shall turn back to You. Deliver me from bloodguilt, O God, the God of my salvation; my tongue shall rejoice in Your righteousness. Lord, You shall open my lips, and my mouth shall declare Your praise. For if You had desired sacrifice, I would have given it; with whole-burnt offerings You shall not be pleased. A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not reject. Do good, Lord, in Your good pleasure to Sion, and let the walls of Jerusalem be built.
Εἶτα ὁ Ἱερεύς, θυμιᾶ καὶ ἐπεύχεται· Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ.
Great Entrance Μεγάλη Εἴσοδος
The Priest approaches the sacred Prothesis. There he bows his head and makes three reverences before the veiled Holy Gifts, saying: O God cleanse me the sinner, and have mercy on me. (3) Ὁ Ἱερεὺς ἀπέρχεται εἰς τὴν ἱερὰν Πρόθεσιν. Ἐκεῖ ὑποκλίνει τὴν κεφαλὴν καὶ προσκυνῶν τρὶς τὰ κεκαλυμμένα Ἅγια Δῶρα, λέγει ἐκ τρίτου·  Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με. (γ´)
Deacon: Master, lift up. Διάκονος· Ἔπαρον, Δέσποτα.
Placing the Aera on his head, he lifts up the Holy Gifts, saying: “Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy upon us and save us.” Φέροντος τὸν Ἀέρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ κρατῶν τὰ Ἅγια, λέγει· «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.»
The Entrance is made in deep silence. Γίνεται ἡ εἴσοδος ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ.
The Reader completes the Cherubic Hymn: “For behold a mystical and perfect sacrifice is escorted in. In faith and longing let us come forth that we may become partakers of eternal life. Alleluia.” Ὁ δὲ ὁ Ἀναγῶστης ἐξακολουθεῖ τὸ διακοπὲν ἆσμα· «Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα.»
The Priest places the Holy Gifts upon the Altar, saying: “Then You shall be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings. Then they shall offer young bulls upon Your altar.” Ἀποθέτων δὲ τὰ Δῶρα, ὁ Ἱερεύς, λέγει· «Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.»
The Priest venerates the Holy Gifts upon the Altar, saying: “Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy upon us and save us.” Καὶ ἀσπασάμενος τὰ Ἅγια, ὁ Ἱερεύς λέγει· «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.»
The Beautiful Gate is closed. Κλείεται ἡ Ὡραία Πύλη.
Completed Litany Πληρωτικὰ
Deacon: Let us complete our evening prayer to the Lord. Διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For the precious and presanctified gifts here presented, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων, καὶ προαγιασθέντων τιμίων Δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Διάκονος· Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῷσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: An Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Διάκονος· Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Διάκονος· Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Those things which are good and beneficial to our souls, and peace in the world, let us ask of the Lord. Διάκονος· Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: To complete the remaining time of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Διάκονος· Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον της ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: A Christian end of our lives, painless, unashamed, peaceful, and a good defense before the fearsome judgment seat of Christ, let us ask. Διάκονος· Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.
Grant this, O Lord. Παράσχου, Κύριε.
Deacon: Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God. Διάκονος· Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν του Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοὶ, Κύριε.
Prayer of the Proskomide Εὐχῆ τῆς Προσκομιδῆς
The Priest recites: O God of ineffable and invisible mysteries, with Whom the treasures of wisdom and knowledge are hidden, Who has revealed to us the service of this liturgy, and has ordained in Your love for mankind that we sinners should offer to You gifts and sacrifices for our sins and for the ignorances of the people: invisible King, Who performs great and ineffable works, glorious and marvelous, which can not be numbered, look upon us, Your unworthy servants, who stand at Your Holy Altar as at Your Cherubic throne, upon which lies Your only-begotten Son and our God, in the awesome Mysteries set forth upon it; and, when You have delivered us and all of Your faithful people from every impurity, sanctify all our souls and bodies with a sanctification which cannot be taken away; so that partaking of these divine, holy Things with a clear conscience, with a face unashamed, with a heart illumined, and being enlivened by them, we may be united to Your Christ Himself, our true God, Who said, "Whosoever eats My Body and drinks My Blood abides in Me and I in him," so that with Your word, Lord, abiding in us and walking among us, we may become a temple of Your all-holy and worshipped Spirit, freed from every diabolic device wrought by deed, or word, or thoughts, and that we may obtain the blessings You promised to us with all Your saints who throughout all the ages have been well-pleasing to You. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ τῶν ἀρρήτων καὶ ἀθεάτων μυστηρίων Θεός, παρ᾽ ᾧ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, οἱ ἀπόκρυφοι· ὁ τὴν διακονίαν τῆς λειτουργίας ταύτης ἀποκαλύψας ἡμῖν καὶ θέμενος ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς διὰ τὴν πολλήν σου φιλανθρωπίαν, εἰς τὸ προσφέρειν σοι δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων, καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων· αὐτός, ἀόρατε βασιλεῦ, ὁ ποιῶν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἔπιδε ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους δούλους σου, τοὺς τῷ ἁγίῳ τούτῳ Θυσιαστηρίῳ, ὡς τῷ Χερουβικῷ σου παρισταμένους θρόνῳ, ἐφ᾽ ᾧ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν, διὰ τῶν προκειμένων φρικτῶν ἐπαναπαύεται Μυστηρίων· καὶ πάσης ἡμᾶς καὶ τὸν πιστόν σου λαὸν ἐλευθερώσας ἀκαθαρσίας, ἁγίασον πάντων ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, ἁγιασμῷ ἀναφαιρέτῳ· ἵνα, ἐν καθαρῷ συνειδότι, ἀνεπαισχύντῳ προσώπῳ, καὶ πεφωτισμένῃ καρδίᾳ, τῶν θείων τούτων μεταλαμβάνοντες ἁγιασμάτων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ζωοποιούμενοι, ἑνωθῶμεν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου, τῷ ἀληθινῶ Θεῷ ἡμῶν, τῷ εἰπόντι· ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ Αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ· ὅπως ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν καὶ ἐμπεριπατοῦντος τοῦ Λόγου σου, Κύριε, γενώμεθα ναὸς τοῦ παναγίου καὶ προσκυνητοῦ σου Πνεύματος, λελυτρωμένοι πάσης διαβολικῆς μεθοδείας, ἐν πράξει, ἢ λόγῳ, ἢ κατὰ διάνοιαν ἐνεργουμένης· καὶ τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις σου, τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνός σοι εὐαρεστήσασιν.
Lord’s Prayer Ἡ Κυριακὴ Προσευχὴ
The Priest exclaims: And make us worthy, Master, that with confidence, and without condemnation, we may dare to call upon You, the heavenly God, as Father, and to say: Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ, τὸν ἐπουράνιον Θεὸν, Πατέρα, καὶ λέγειν·
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
The Priest exclaims: For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Priest: Peace be with all. Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.
And with your spirit. Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Deacon: Let us bow our heads to the Lord. Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
To You, O Lord. Σοί, Κύριε.
Prayer of the Elevation Εὐχὴ
The Priest recites:  God, Who alone are good and compassionate, Who dwells in the heights and regards the humble, look with a compassionate eye upon all Your people, and preserve them; make us all worthy to partake without condemnation of these, Your life-giving Mysteries; for we have bowed our heads to You, in the hope of Your rich mercy. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Ὁ Θεός, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ εὔσπλαγχνος, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν, καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, ἔπιδε εὐσπλάγχνῳ ὄμματι ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου, καὶ φύλαξον αὐτόν· καὶ ἀξίωσον πάντας ἡμᾶς, ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ζωοποιῶν σου τούτων Μυστηρίων· Σοὶ γὰρ τὰς ἑαυτῶν ὑπεκλίναμεν κεφαλάς, ἀπεκδεχόμενοι τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος.
The Priest exclaims: By the grace and compassion and love for mankind of Your only-begotten Son, with Whom You are blessed, together with Your all-holy, and good, and life-giving Spirit, now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
The Priest recites: Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from Your holy dwelling place, and from the throne of glory of Your Kingdom, and come to sanctify us, You Who are enthroned on high with the Father and are also invisibly present here with us. And make us worthy, so that Your pure Body and precious Blood may be given to us by Your mighty hand, and through us to all the people. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος, καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών· καὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ, μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Σώματός σου, καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος, καὶ δι᾽ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.
Deacon: Let us be attentive! Διάκονος· Πρόσχωμεν.
The Priest exclaims: Holy Presanctified Things for the Holy! Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Τὰ προηγιασμένα Ἅγια τοῖς ἁγίοις.
One is Holy, One is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Eἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
Koinonikon Κοινωνικόν
Taste taste and see that the Lord is good, that the Lord is good. Alleluia! Γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, Ἀλληλούϊα.
Fraction Ἡ Κλάσις
Deacon: Master, break the Holy Bread. Διάκονος· Μέλισον, Δέσποτα, τὸν ἅγιον Ἄρτον.
Priest: The Lamb of God is broken and distributed; broken, but not divided; Who is ever eaten, yet is never depleted, but sanctifies those who partake. Ἱερεύς· Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος, καὶ μὴ διαιρούμενος· ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος, καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων.
Deacon: Master, fill the Holy Cup. Διάκονος· Πλήρωσον, Δέσποτα, τὸ ἅγιον Ποτήριον.
Priest: The fullness of the Holy Spirit. Ἱερεύς· Πλήρωμα Πνεύματος Ἁγίου.
Deacon: Amen. Master, bless the Zeon. Διάκονος· Ἀμήν. Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὸ Ζέον.
Priest: Blessed is the fervor of Your saints, always, now and ever and to the ages of ages. Amen. Ἱερεύς· Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν ἁγίων σου, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
The Deacon pours the Zeon into the Chalice, as the Priest, says: The fervor of the Holy Spirit. Ὁ Διάκονος ἐγχέει τὸ Ζέον ἐν τῷ ἁγίῳ Ποτηρίῳ, καὶ ὁ Ἱερεύς· Ζέσις Πνεύματος ἁγίου.
Deacon: Amen. Διάκονος· Ἀμήν.
Prayers Before Holy Communion Εὐχὰς τῆς Θείας Μεταλήψεως
Deacon: I believe, Lord, and I confess, that You are truly the Christ, the Son of the living God, Who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is Your immaculate Body, and that this is Your precious Blood. Therefore, I pray to You: have mercy on me, and forgive me my transgressions, those voluntary and involuntary, those in word, those in deed, those in knowledge and those in ignorance; and make me worthy to partake of Your immaculate Mysteries without condemnation, for the remission of sins and to eternal life. Amen. Διάκονος· Πιστεύω Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. Ἔτι πιστεύω, ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἄχραντον Σῶμά σου, καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τίμιον Αἷμά σου. Δέομαι οὖν σου· ἐλέησόν με καὶ συγχώρησόν μοι τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἕργῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ· καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου Μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
Behold, I approach for divine Communion;
Creator, burn me not as I partake;
For You are Fire burning the unworthy.
But rather cleanse me from every impurity.
Ἰδοὺ, βαδίζω πρὸς θείαν Κοινωνίαν·
Πλαστουργὲ, μὴ φλέξῃς με τῇ μετουσίᾳ·
Πῦρ γὰρ ὑπάρχεις τοὺς ἀναξίους φλέγον.
Ἀλλ’ οὖν κάθαρον ἐκ πάσης με κηλῖδος.
Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give a kiss to You, as did Judas; but like the thief I confess to You: Remember me Lord, in Your Kingdom. Remember me Master, in Your Kingdom. Remember me Holy One, in Your Kingdom. Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου Δέσποτα, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου· Μνήσθητί μου Ἅγιε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Beholding the deifying Blood, O man, be awe-stricken;
For it is a fiery Coal burning the unworthy.
The divine Body deifies and nourishes me;
It deifies the spirit, and wondrously nourishes the mind.
Θεουργὸν Αἷμα φρῖξον, ἄνθρωπε, βλέπων·
Ἄνθραξ γάρ ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων·
Θεοῦ τὸ Σῶμα καὶ θεοῖ με, καὶ τρέφει·
Θεοῖ τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν τρέφει ξένως.
You have smitten me with yearning, O Christ, and by Your divine love You have changed me; but burn away my sins with immaterial Fire, and make me worthy to be filled with delight in You; that, rejoicing, O good One, I may magnify Your two presences. Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλῳ τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθέ, παρουσίας σου.
How shall I the unworthy enter into the radiance of Your saints? If I dare to enter into the bridal chamber, my garment exposes me, because it is not for the we ing feast, and bound I shall be cast out by the Angels; Lord, cleanse the pollution of my soul, and save me, for You love mankind. Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει ὅτι οὔκ ἐστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων· καθάρισον, Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.
Master Who love mankind, Lord Jesus Christ my God, do not let these Holy Gifts be for judgment because of my unworthiness, but for the cleansing and sanctification of both soul and body, and for a pledge of the future life and Kingdom. For it is good for me to cleave to God, to put the hope of my salvation in the Lord. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο τὰ Ἅγια ταῦτα, διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με, ἀλλ’ εἰς κάθαρσιν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ εἰς ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας. Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου.
The Priest recites: Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give a kiss to You, as did Judas, but like the thief I confess to You: Remember me Lord, in Your Kingdom. Remember me Master, in Your Kingdom. Remember me Holy One, in Your Kingdom. Ὁ Ἱερεύς· Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου· Μνήσθητί μου Δέσποτα, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου· Μνήσθητί μου Ἅγιε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Communion of the Priests Μετάληψις τῶν Ἱερέων
Priest: Brother(s) and concelebrant(s), forgive me, the sinner. Ἱερεύς· Ἀδελφὲ(οὶ) καὶ συλλειτουργέ(οί), συγχώρησόν (ρήσατε) μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
Deacon: May the Lord God remember your priesthood in His Kingdom, always; now and ever, and to the ages of ages. Διάκονος· Τῆς ἱερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεός, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
The Priest makes three reverences, saying: God cleanse me the sinner, and have mercy on me. (3) Ὁ Ἱερεὺς προσκυνεῖ τρίς· Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με. (γ´)
Priest: Behold, I approach Christ, our immortal King and God. Ἱερεύς· Ἰδοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Priest: The precious and all-holy Body of our Lord and God and Savior Jesus Christ is given to me, (Name), the unworthy priest, for the remission of my sins, and for eternal life. Amen. Ἱερεύς· Μεταδίδοταί μοι (τῷ δεῖνι)τῷ ἀναξίῳ Πρεσβυτέρῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
Priest: Again, the precious and all-holy and life-giving Blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ is given to me, (Name), the unworthy priest, for the remission of my sins and for eternal life. Amen. Ἱερεύς· Ἔτι μεταδίδοταί μοι (τῷ δεῖνι)τῷ ἀναξίῳ Πρεσβυτέρῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν Αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
Priest: This has touched my lips and will remove my transgressions and purge my sins. Ἱερεύς· Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων μου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου περικαθαριεῖ.
Communion of the Deacons Μετάληψις τῶν Διακόνων
Priest: Deacon, approach. Ἱερεύς· Διάκονε, πρόσελθε.
Deacon: Behold, I approach Christ, our immortal King and God. Master, give to me (Name), the unworthy Deacon, the precious and all-holy Body of our Lord and God and Savior Jesus Christ, for the remission of my sins and for eternal life. Διάκονος· Ἰδοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Μετάδος μοι, Δέσποτα (τῷ δεῖνι) τῷ ἀναξίῳ Διακόνῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Priest: The precious and all-holy Body of our Lord and God and Savior Jesus Christ is given to you, (Name), the most-pious Deacon, for the remission of your sins and for eternal life. Ἱερεύς· Μεταδίδοταί σοι (τῷ δεῖνι), τῷ εὐλαβεστάτῳ Διακόνῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Deacon: Amen. Διάκονος· Ἀμήν.
Priest: Deacon, again approach. Ἱερεύς· Διάκονε, ἔτι πρόσελθε.
Deacon: Master, give to me (Name), the unworthy Deacon, the precious and all-holy and life-giving Blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ, for the remission of my sins and for eternal life. Διάκονος· Μετάδος μοι, Δέσποτα, (τῷ δεῖνι), τῷ ἀναξίῳ Διακόνῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Priest: The precious and all-holy and life-giving Blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ is given to you, (Name), the most-pious Deacon, for the remission of your sins and for eternal life. Ἱερεύς· Μεταδίδοταί σοι (τῷ δεῖνι), τῷ εὐλαβεστάτῳ Διακόνῳ, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν Αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Deacon: Amen. Διάκονος· Ἀμήν.
Priest: This has touched your lips and will remove your transgressions and purge your sins. Ἱερεύς· Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.
Deacon: Amen. Διάκονος· Ἀμήν.
Deacon: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. Amen. Διάκονος· Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Communion of the Faithful Μετάληψης τῶν Πιστῶν
The Beautiful Gate is opened. Ἀνοίγεται ἡ Ὡραία Πύλη.
The Deacon exclaims: With fear of God, faith, and love, come forth. Ὁ Διάκονος ἐκφώνως· Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.
Intone: Amen. Blessed is He Who comes in the name of the Lord. God is Lord and has appeared unto us. Χῦμα· Ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν.
The Priest exclaims: Save, O God, Your people and bless Your inheritance. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Σῶσον, ὁ Θεὸς, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Instead of "We have seen the Light" Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»
I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Taste the heavenly bread, and the life-giving cup and see that the Lord is good. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου· Ἄρτον οὐράνιον, καὶ ποτήριον ζωῆς γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος· Ἀλληλούϊα· Ἀλληλούϊα· Ἀλληλούϊα.
Priest: Blessed is our God... Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,...
The Priest exclaims: ...always; now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· ...πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Let our mouths be filled with Your praise, Lord, that we may sing Your glory, for You have made us worthy to partake of Your holy Mysteries; keep us in Your holiness, that throughout the day we may meditate upon Your righteousness. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Ἀμήν. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεως Κύριε, ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετῶντας τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.
Litany Ἐκτενῆς
Deacon: Let us be attentive: Having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-giving, and awesome Mysteries of Christ, let us worthily give thanks to the Lord. Διάκονος· Ὀρθοί· Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀξίως, εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Deacon: Having asked that the whole day be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commit ourselves, and one another, and all our life to Christ our God. Διάκονος· Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
To You, O Lord. Σοί, Κύριε.
Thanksgiving Prayer Εὐχαριστήριον Εὐχῆ
The Priest recites: We thank You, O God, the Savior of all, for all the good things which You have granted to us, and for the communion of the holy Body and Blood of Your Christ; and we beseech You, Master Who love mankind, to keep us under the shelter of Your wings; and grant that even to our last breath, we may worthily partake of Your holy things for the illumination of our soul and body and for the inheritance of the Kingdom of heaven. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Εὐχαριστοῦμέν σοι τῷ Σωτῆρι τῶν ὅλων Θεῷ, ἐπὶ πᾶσιν, οἷς παρέσχου ἡμῖν ἀγαθοῖς, καὶ ἐπὶ τῇ μεταλήψει τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· καὶ δεόμεθά σου, Δέσποτα Φιλάνθρωπε· Φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου· καὶ δὸς ἡμῖν μέχρι τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς, ἐπαξίως μετέχειν τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς φωτισμὸν ψυχῆς καὶ σώματος, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν.
The Priest exclaims: For You are our sanctification, and to You we offer up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Prayer Opposite the Ambon Εὐχῆ Ὁπισθάμβωνος
Priest: Let us depart in peace. Ἱερεύς· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν.
Deacon: Let us pray to the Lord. Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
The Priest recites:  Master almighty, Who fashions all creation in wisdom; Who by Your ineffable forethought and great goodness brings us to these all-revered days for the purification of soul and body, for the subduing of passions, and for the hope of the resurrection; Who during the forty days gave to Moses the tablets of the Law with letters divinely traced by You: Enable us also, good One, to fight the good fight, to complete the course of the fast, to preserve the faith inviolate, to crush underfoot the heads of invisible dragons, to be accounted victorious over sin, and to arrive blamelessly and uncondemned to venerate Your holy resurrection. Ὁ Ἱερεύς ἐπεύχεται· Δέσποτα Παντοκράτορ, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας· ὁ διὰ τὴν ἄφατόν σου πρόνοιαν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα ἀγαγὼν ἡμᾶς εἰς τὰς πανσέπτους ἡμέρας ταύτας, πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων, πρὸς ἐγκράτειαν παθῶν, πρὸς ἐλπίδα ἀναστάσεως· ὁ διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν πλάκας χειρίσας τὰ θεοχάρακτα γράμματα τῷ θεράποντί σου Μωσεῖ, παράσχου καὶ ἡμῖν, Ἀγαθέ, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, τὸν δρόμον τῆς νηστείας ἐκτελέσαι, τὴν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι, τὰς κεφαλὰς τῶν ἀοράτων δρακόντων συνθλάσαι, νικητάς τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆναι, καὶ ἀκατακρίτως φθάσαι προσκυνῆσαι καὶ τήν ἁγίαν ἀνάστασιν.
The Priest exclaims: For blessed and glorified is Your most-honorable and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ὁ Ἱερεύς ἐκφώνως· Ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Intone: Amen. Blessed be the name of the Lord, from this time forth, and unto the ages. Χῦμα· Ἀμήν. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Blessed be the name of the Lord,from this time forth, and unto the ages. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Blessed be the name of the Lord, from this time forth, and unto the ages. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Dismissal Ἀπόλυσις
Deacon: Let us pray to the Lord. Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Lord, have mercy. Κύριε, ἐλέησον.
Priest: The blessing of the Lord and His mercy come upon you, through His divine grace and love for mankind, always; now and ever, and to the ages of ages. Ἱερεύς· Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’ ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἀμήν.
Priest: Glory to You, O God, glory to You. Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy Father, bless. Πάτερ ἄγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; by the power of the precious and life-giving Cross; through the protection of the honorable heavenly bodiless powers; through the supplications of the honorable, glorious, prophet, forerunner, and baptist John; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople whose liturgy we celebrate; of the holy, glorious and victorious martyrs; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna; of Saints (the saints of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy and save us, for He is good and loves mankind. Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου οὗ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐπιτελέσομεν· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν· (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Amen. Ἀμήν.
Psalm 33 Ψαλμός ΛΓ´
Read: I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Χῦμα· Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου.
In the Lord shall my soul be praised; let the meek hear and be glad. Ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου, ἀκουσάτωσαν πραεῖς, καὶ εὐφρανθήτωσαν.
Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my tribulations. Ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών μου ἐρρύσατό με.
Come to Him, and be enlightened, and your faces shall not be ashamed. Προσέλθετε πρὸς αὐτόν, καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his tribulations. Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
The angel of the Lord will encamp round about them that fear Him, and will deliver them. Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ῥύσεται αὐτούς.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the man that hopes in Him. Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, μακάριος ἀνήρ, ὅς ἐλπίζει ἐπ᾽ Αὐτόν.
Fear the Lord, all you His saints: for there is no want to those who fear Him. Φοβήθητε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Rich men have turned poor and gone hungry; but they that seek the Lord shall not be deprived of any good thing. Πλούσιοι ἑπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Come, children, hearken unto me; I will teach you the fear of the Lord. Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς.
What man is there that desires life, who loves to see good days? Τὶς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς;
Keep your tongue from evil, and your lips from speaking guile. Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον.
Turn away from evil, and do good; seek peace, and pursue it. Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν.
The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are opened to their supplication. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.
The face of the Lord is against those who do evil, utterly to destroy the remembrance of them from the earth. Πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
The righteous cried, and the Lord heard them, and He delivered them out of all their tribulations. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
The Lord is near to them that are of a contrite heart, and He will save the humble of spirit. Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινούς τῷ πνεύματι σώσει.
Many are the tribulations of the righteous, and the Lord shall deliver them out of them all. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος.
The Lord keeps all their bones, not one of them shall be broken. Φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται.
The death of sinners is evil, and those who hate the righteous shall do wrong. Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι.
The Lord will redeem the souls of His servants, and none of them will do wrong that hope in Him. Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾽ αὐτόν.
Psalm 144 Ψαλμός ΡΜΔ´
Read: I will exalt You, my God, my King, and I will bless Your name to the ages, and to the ages of ages. Χῦμα· Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου, ὁ Βασιλεύς μου καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Every day will I bless You, and I will praise Your name to the ages, and to the ages of ages. Καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Great is the Lord and exceedingly to be praised, and of His greatness there is no end. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας.
Generation and generation shall praise Your works, and they shall declare Your power. Γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου, καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσι.
They shall speak of the majesty of the glory of Your holiness, and they shall tell of Your wonders. Τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσι, καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται.
And they shall relate the power of Your awesome deeds, and they shall tell of Your majesty. Καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσι, καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται.
They shall pour forth the memory of the multitude of Your goodness, and they shall rejoice in Your righteousness. Μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται, καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται.
Compassionate and merciful is the Lord, long-suffering and plenteous in mercy. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
The Lord is good to all, and His compassions are over all His works. Χρηστὸς ὁ Κύριος τοῖς σύμπασι, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Let all Your works, Lord, give praise to You, and let Your righteous ones bless You. Ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε.
They shall speak of the glory of Your kingdom, and they shall tell of Your dominion. Δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσι, καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσι.
To make Your dominion known to the sons of men, and the glory of the majesty of Your kingdom. Τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου, καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου.
Your kingdom is the kingdom of all the ages, and Your sovereignty is in every generation and generation. Ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Faithful is the Lord in all His words, and holy in all His works. Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
The Lord upholds all that are falling, and sets up all that are broken down. Ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας, καὶ ἀνορθοῖ πάντας τούς κατερραγμένους.
The eyes of all look to You with hope, and You gave them their food in due season. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδεις τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ.
You open Your hand and fill every living thing with Your favor. Ἀνοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῶον εὐδοκίας.
Righteous is the Lord in all His ways, and holy in all His works. Δίκαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
The Lord is near to all who call upon Him, to all who call on Him in truth. Ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
He shall do the will of those who fear Him, and He shall hear their supplication, and He shall save them. Θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει, καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν εἰσακούσεται, καὶ σώσει αὐτούς.
The Lord preserves all that love Him, but He shall utterly destroy all the sinners. Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει.
My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name, to the ages, yes, to the ages of ages. Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα σάρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Priest: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. Ἱερεύς· Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἀμήν.
Thanksgiving After
Holy Communion
Ευχαριστια μετα την
Θειαν Μεταληψιν
When you have had your rightful part
of the life-giving and mystical Gifts
immediately give praise and thanks
and with a fervent soul say to God:
Ἐπὰν δὲ τύχῃς τῆς καλῆς μετουσίας
τῶν ζωοποιῶν μυστικῶν δωρημάτων,
ὕμνησον εὐθύς, εὐχαρίστησον μέγα,
καὶ τάδε θερμῶς ἐκ ψυχῆς Θεῷ λέγε·
Priest: Glory to You, O God. Glory to You, O God. Glory to You, O God. Ἱερεύς· Δόξα σοι, ὁ Θεός· δόξα σοι, ὁ Θεός· δόξα σοι, ὁ Θεός!
Prayer (Anonymous) Ἀνωνύμου
I thank You, Lord my God, that You have not rejected me, the sinner, but have made me worthy to partake of Your holy Mysteries. I thank You that You have granted me, although I am unworthy, to partake of Your most-pure and heavenly Gifts. Master Who love mankind, Who died and rose for our sake, and granted to us these awesome and life-giving Mysteries for the well-being and sanctification of our souls and bodies, let these Gifts be for the healing of both soul and body, for the averting of every evil, for the enlightenment of the eyes of my heart, for the peace of the powers of my soul, for faith unashamed, for love unfeigned, for the fullness of wisdom, for the observing of Your commandments, for an increase of Your divine grace, and for the attainment of Your kingdom. Preserved by them in Your holiness, may I always remember Your grace and no longer live for myself, but for You, our Master and Benefactor. And thus, when I depart this life in the hope of eternal life, may I attain everlasting rest, where the sound of those that keep festival is unceasing, and the delight of those who behold the ineffable beauty of Your countenance is unending. For You are the true joy and inexpressible gladness of those who love You, Christ our God, and all creation hymns You to the ages. Amen. Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε, ὁ Θεός μου, ὅτι οὐκ ἀπώσω με τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ κοινωνόν με γενέσθαι τῶν ἁγιασμάτων σου κατηξίωσας. Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι με τὸν ἀνάξιον μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων σου καὶ ἐπουρανίων δωρεῶν κατηξίωσας. Ἀλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανών τε καὶ ἀναστὰς καὶ χαρισάμενος ἡμῖν τὰ φρικτὰ ταῦτα καὶ ζωοποιά σου Μυστήρια, ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, δὸς γενέσθαι ταῦτα κἀμοὶ εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἰς ἀποτροπὴν παντὸς ἐναντίου, εἰς φωτισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας μου, εἰς εἰρήνην τῶν ψυχικῶν μου δυνάμεων, εἰς πίστιν ἀκαταίσχυντον, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς πλησμονὴν σοφίας, εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς προσθήκην τῆς θείας σου χάριτος καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν· ἵνα ἐν τῷ ἁγιασμῷ σου δι᾿ αὐτῶν φυλαττόμενος, τῆς σῆς χάριτος μνημονεύω διὰ παντὸς καὶ μηκέτι ἐμαυτῷ ζῶ, ἀλλὰ σοὶ τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ εὐεργέτῃ. Καὶ οὕτω τοῦ τῇδε βίου ἀπάρας ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, εἰς τὴν ἀΐδιον καταντήσω ἀνάπαυσιν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἀπέραντος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ σοῦ προσώπου τὸ κάλλος τὸ ἄῤῥητον. Σὺ γὰρ εἶ τὸ ὄντως ἐφετὸν καὶ ἡ ἀνέκφραστος εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ κτίσις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Prayer of Saint Basil the Great Μεγάλου Βασιλείου
Master Christ God, King of the ages and Creator of all things, I thank You for all the good gifts You have given me, and especially for the communion of Your pure and life-giving Mysteries. I pray You, therefore, good Lord Who love mankind: keep me under the protection and in the shadow of Your wings; grant that even to my last breath I may with a pure conscience partake worthily of Your Holy Gifts for the remission of sins and for eternal life. For You are the Bread of life, the Source of holiness, the Giver of good things, and to You we offer up glory, together with the Father and the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Δέσποτα Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεῦ τῶν αἰώνων καὶ δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, εὐχαριστῶ σοι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς παρέσχου μοι ἀγαθοῖς, καὶ ἐπὶ τῇ μεταλήψει τῶν ἀχράντων καὶ ζωοποιῶν σου μυστηρίων. Δέομαι οὖν σου, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε· φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου καὶ ἐν τῇ τῶν πτερύγων σου σκιᾷ· καὶ δώρησαὶ μοι ἐν καθαρῷ συνειδότι, μέχρις ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς, ἐπαξίως μετέχειν τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ, ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν· καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Of Saint Symeon the Translator Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ
You Who have willingly given me Your Flesh as food, Who are a burning fire to the unworthy, do not consume me. No, my Creator; rather penetrate into my members, all my joints, my organs, and my heart. Ὁ δοὺς τροφήν μοι σάρκα σὴν ἑκουσίως, ὁ πῦρ ὑπάρχων καὶ φλέγων ἀναξίους, μὴ δὴ καταφλέξῃς με, μὴ Πλαστουργέ μου· μᾶλλον δίελθε πρὸς μελῶν μου συνθέσεις, εἰς πάντας ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς καρδίαν· φλέξον δ᾿ ἀκάνθας τῶν ὅλων μου πταισμάτων.
Burn all my iniquities like thorns; cleanse my soul, make holy my thoughts, make firm my knees and my bones as well. Illumine my five senses and make vigilant my entire being with the fear of You. Ψυχὴν κάθαρον, ἁγίασον τὰς φρένας· τὰς ἰγνύας στήριξον ὀστέοις ἅμα· αἰσθήσεων φώτισον ἁπλῆν πεντάδα· ὅλον με τῷ σῷ συγκαθήλωσον φόβω.
Watch over me always; shield and protect me from every deed and word which corrupts the soul. Ἀεὶ σκέπε, φρούρει τε καὶ φύλαττέ με ἐκ παντὸς ἔργου καὶ λόγου ψυχοφθόρου.
Cleanse me, purify me, and put me in order. Adorn me, give me understanding, and illumine me. Show me to be the dwelling of Your Spirit alone, and not the dwelling place of sin; so that when You enter into the home of Your communion, every evil doer and every passion will flee from me as from fire. Ἅγνιζε καὶ κάθαρε καὶ ῥύθμιζέ με· κάλλυνε, συνέτιζε καὶ φώτιζέ με· δεῖξόν με σὸν σκήνωμα Πνεύματος μόνου, καὶ μηκέτι σκήνωμα τῆς ἁμαρτίας· ἵν᾿ ὡς σὸν οἶκον εἰσόδῳ κοινωνίας, ὡς πῦρ με φεύγῃ πᾶς κακοῦργος, πᾶν πάθος.
As intercessors I bring to You all the saints, the chiefs of the bodiless hosts, Your Forerunner, the wise Apostles, and moreover Your immaculate and pure Mother; accept their prayers, my compassionate Christ, and make Your servant a child of light. Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ἡγιασμένους, τὰς ταξιαρχίας τε τῶν Ἀσωμάτων, τὸν Πρόδρομόν σου, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, πρὸς τοῖς δε σὴν ἄχραντον ἁγνὴν Μητέρα· ὧν τὰς λιτάς, εὔσπλαγχνε, δέξαι, Χριστέ μου, καὶ φωτὸς παῖδα τὸν σὸν ἔργασαι λάτριν.
For in Your goodness You alone sanctify and enlighten our souls, and to You, our God and Master, as is right we offer up glory every day. Σὺ γὰρ ὑπάρχεις ἁγιασμὸς καὶ μόνος ἡμῶν, ἀγαθέ, τῶν ψυχῶν καὶ λαμπρότης· καὶ σοὶ πρεπόντως, ὡς Θεῷ καὶ Δεσπότῃ, δόξαν ἅπαντες πέμπομεν καθ᾿ ἡμέραν.
Another Prayer (Anonymous) Ἔτερον (Ἀνωνύμου)
Lord Jesus Christ our God, let Your sacred Body be to me for eternal life, and Your precious Blood for the remission of sins. Let this Eucharist be to me for joy, health and gladness. And at Your dread Second Coming make me, the sinner, worthy to stand at the right hand of Your glory; through the intercessions of Your all-pure Mother and of all the saints. Amen. Τὸ Σῶμά σου τὸ ἅγιον, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, γένοιτό μοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ Αἷμά σου τὸ τίμιον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γένοιτο δέ μοι ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν καὶ εὐφροσύνην· καὶ ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δευτέρᾳ ἐλεύσει σου ἀξίωσόν με τὸν ἁμαρτωλὸν στῆναι ἐκ δεξιῶν τῆς σῆς δόξης, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.
Prayer to the Theotokos
(Anonymous)
Εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
(Ἀνωνύμου)
All-holy Lady, Theotokos, light of my darkened soul, my hope, shelter, refuge, comfort, and joy: I thank You, for you have deemed me, the unworthy one, worthy to partake of the most-pure Body and precious Blood of your Son. Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, τὸ φῶς τῆς ἐσκοτισμένης μου ψυχῆς, ἡ ἐλπίς, ἡ σκέπη, ἡ καταφυγή, ἡ παραμυθία, τὸ ἀγαλλίαμά μου, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἠξίωσάς με τὸν ἀνάξιον κοινωνὸν γενέσθαι τοῦ ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Υἱοῦ σου.
You who gave birth to the true Light, enlighten the spiritual eyes of my heart; you who conceived the Source of immortality, revive me who am dead in sin; you who are the lovingly-compassionate Mother of the merciful God, have mercy on me and grant me compunction and contrition in my heart, humility in my thoughts and the recall of my thoughts from captivity. Ἀλλ᾿ ἡ τεκοῦσα τὸ ἀληθινὸν φῶς, φώτισὸν μου τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας· ἡ τὴν πηγὴν τῆς ἀθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τὸν τεθανατωμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἡ τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, ἐλέησόν με, καὶ δὸς κατάνυξιν καὶ συντριβὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ ταπείνωσιν ἐν τοῖς διανοήμασί μου, καὶ ἀνάκλησιν ἐν ταῖς αἰχμαλωσίαις τῶν λογισμῶν μου.
And grant me, until my last breath, to receive without condemnation the sanctification of the most-pure Mysteries for the healing of both soul and body. Καὶ ἀξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς, ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος.
Grant me tears of repentance and confession that I may hymn and glorify you all the days of my life. For you are blessed and most-glorified to the ages. Amen. Καὶ παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. Ὅτι εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη ὑπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας· Ἀμήν.
Hymn of Symeon the God-Bearer Ὠδὴν Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου
Priest: Now let Your servant depart in peace, Lord, according to Your word; for my eyes have seen Your salvation which You have prepared in the presence of all people: a light for revelation to the nations, and for glory to Your people Israel. Ἱερεύς· Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥήμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Trisagion Τρισάγιον
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
All-holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us of our sins. Master, pardon our iniquities. Holy One, visit and heal our infirmities for Your name’s sake. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν του ὀνόματός σου.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Priest: For Thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Amen. Ἁμήν.
Apolitikion of Saint Gregory. Tone 3. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. Ἦχος γ´.
As one endowed with discretion of speech, you proved to be a most excellent dispenser of the word of God, hierarch Gregory. By your life you set before us the virtues, and you shine forth with the brilliance of holiness. Righteous father, entreat Christ God that we may be granted mercy. Στόμα γρήγορον, καταπλουτήσας, νομεὺς ἄριστος, τοῦ θείου λόγου, ἀνεδείχθης Ἱεράρχα Γρηγόριε. τῶν ἀρετῶν γὰρ ἐκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης ἐκφαίνεις τὴν ἔλλαμψιν. Πάτερ ὄσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε, δωρήσασθεαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Kontakion of Saint Gregory
Tone Plagal 4 (To you the champion)
Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
Ἦχος πλ. δ´ (Τῇ Ὑπερμάχῳ)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
We praise you the Dialogist as is fitting, for you are a divinely-inspired harp of the Church, and a God-possessed tongue of Wisdom; you emulated the zeal of the Apostles, and you manifestly followed in their footsteps. We thus say to you: rejoice, father Gregory. Τῆς Ἐκκλησίας τὴν κιθάραν τὴν θεόπνευστον καὶ τῆς σοφίας γλῶσσα ὄντως τὴν θεόληπτον, τὸν Διάλογον ὑμνήσωμεν ἐπαξίως. Ἀποστόλων γὰρ τὸν ζῆλον μιμησάμενος, χαρακτὴρ αὐτῶν καὶ τύπος ἀναδέδεικται. Τοῦτο λέγοντες ˙ χαῖροις, πάτερ Γρηγόριε.
Troparion Τροπάριον
Now and ever, and to the ages of ages. Amen. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
The Church is revealed to all as a brilliantly lit heaven, leading the faithful in the way of the light. Standing therein we cry aloud: make firm the foundation of this House, Lord. Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζωμεν· τοῦτον τὸν Οἶκον στερέωσον, Κύριε.
Lord, have mercy. (12) Κύριε ἐλέησον. (ιβ´)
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξωτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν.
Holy Father, bless. Πάτερ ἄγιε, εὐλόγησον.
Priest: May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, and be merciful unto us. Ἱερεύς· Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.
Amen. Ἁμήν.
Dismissal Ἀπόλυσις
Priest: Glory to You, O God, glory to You. Ἱερεύς· Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα Σοί.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
Holy Father, bless. Πάτερ ἄγιε, εὐλόγησον.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-blameless holy Mother; of the holy, glorious, and all-praiseworthy Apostles; of our venerable and God-bearing fathers; of (the patron saint); (of the day) whom we commemorate; and of all the saints: have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind. Ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· (τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Priest: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us and save us. Ἱερεύς· Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Amen. Ἀμήν.
“Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats My flesh and drinks My blood has eternal life.” (John 6:53-54)
«Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἐαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκαν καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον.» (Ἰωάν. Στ´, 53-4)
Email: fr.luke@denver.goarch.org
© 2003-2018, Saint Nicholas Greek Orthodox Church
Contact Information